OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 2/PK/04/2022

Dostawa paliw płynnych do pojazdów i urządzeń Pionu Komunalnego w Organizacji Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

  1. Ogłoszenie o zamówieniu.
  2. SWZ dostawa paliwa SWIK II.
  3. Załącznik Nr 1 do SWZ II – Druk oferty.
  4. Załącznik Nr 2 do SWZ II – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
  5. Załącznik Nr 3 do SWZ II – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
  6. Załącznik Nr 4 do SWZ II – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.
  7. Załącznik Nr 5 do SZW II – Wzór umowy.

Odpowiedzi na pytania wykonawcy.

Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert.

SWZ dostawa paliwa SWIK II – po zmianie.

Informacja jaką zamawiający przeznacza na realizację zamówienia.

Otwarcie ofert- dostawa paliwa.

Informacja o unieważnieniu postępowania.