Struktura Biura Jednostki Realizującej Projekt

Jednostka Realizująca Projekt pn: „Poprawa  gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Strzelce Opolskie” została powołana w dniu 01.08.2007 Uchwałą Zarządu nr 08/08/2007 Beneficjenta projektu: Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

Natomiast uchwałą Zarządu Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z dnia 31.03.2008roku  powołano jako MAO (Measure Authorising Officer)-  Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu – Pana Mariana Waloszyńskiego – Prezesa Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji.

Kierownikiem Jednostki Realizującej Projekt jest  Pani Małgorzata Sokołowska , która Uchwałą Zarządu Beneficjenta projektu Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. nr 05/03/2008 z dnia 31.03.2008r. została mianowana Vice MAO.

Celem  Biura Jednostki Realizującej Projekt (JRP ) jest realizacja zadań związanych z przygotowaniem, wdrażaniem i monitoringiem  projektu pn: „Poprawa  gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Strzelce Opolskie” w ramach Programu Operacyjnego  Infrastruktura i Środowisko.   W  szczególności do zadań Biura Jednostki Realizującej Projekt  należy:

–  przygotowanie dokumentacji umożliwiającej aplikowanie w ramach POIiŚ

–  przygotowanie dokumentacji przetargowej na wykonawstwo robót i usług dla kontraktów w ramach projektu,

–  przeprowadzenie przetargów na kontrakty,

–  nadzór nad realizacją poszczególnych kontraktów,

–  współpraca z inspektorami nadzoru inwestorskiego,

–  rozliczanie poszczególnych kontraktów

–  sprawozdawanie i monitorowanie przebiegu realizacji projektu,

–  upowszechnianie i promowanie projektu,

–  koordynacja prac konsultantów i doradców,

–  współpraca z instytucjami kontrolującymi projekt,

–  współpraca z Komisją Europejską oraz Instytucjami Zarządzającymi, Wdrażającymi
i Pośredniczącymi w zarządzaniu POIiŚ.

Biuro Jednostki Realizującej Projekt  (JRP) ma na celu ostateczne wdrożenie i rozliczenie końcowe Projektu zgodnie z:

–  zapisami umowy przyznającej dofinansowanie,

–  porozumieniami pomiędzy gminami Strzelce Opolskie, Jemielnica  i Strzeleckimi Wodociągami i Kanalizacja Sp. z o.o.  w   sprawie przygotowania, realizacji i wdrażania Projektu oraz współfinansowania Projektu, prawem polskim,

–  statutem SWiK i niniejszymi procedurami JRP,

–  dokumentami i wytycznymi dotyczącymi wdrażania i realizacji projektów współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (Funduszu Spójności).

Strukturę organizacyjną  działającego Biura Jednostki Realizującej Projekt przedstawia poniższy schemat: