„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

OPIS INWESTYCJI

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej na realizację zadania pn. „Zaprojektowanie oraz przebudowa sieci wodociągowej i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jędrynie” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przedsięwzięcie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie nowej sieci wodociągowej z PE, która ma za zadanie przejąć funkcje istniejącego wodociągu z azbestocementu. Nowy rurociąg będzie zlokalizowany w miejscowości Jędrynie oraz w części w miejscowości Rozmierka, gdzie planowane jest włączenie do istniejącej sieci. Zostanie wykonane ponad 2 km sieci wodociągowej. Ponadto w ramach inwestycji wykonane zostaną  odgałęzienia wodociągowe od sieci głównej do granic działek.

Planowane jest również wybudowanie kanalizacji sanitarnej o długości ponad 2 km wraz z odgałęzieniami z PVC do granic działek. Sieć kanalizacyjna powinna zapewnić odbiór ścieków w sposób ciągły i niezawodny w ilości co najmniej 0,1 m3/dobę na mieszkańca. Konieczne będzie również wykonanie przepompowni bądź tłoczni ścieków.

Wykonanie odgałęzień ma umożliwić mieszkańcom miejscowości Jędrynie przyłączenie się do przebudowanej sieci wodociągowej oraz do nowej kanalizacji sanitarnej. 

Wykonanie odgałęzień ma umożliwić mieszkańcom miejscowości Jędrynie do przyłączenia się do przebudowanej sieci wodociągowej oraz do nowej kanalizacji sanitarnej.