Informacje o Projekcie „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Strzelce Opolskie”

Biuro Jednostki Realizacji Projekt pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Strzelce Opolskie” znajduje się  w siedzibie Spółki Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji przy ulicy Mickiewicza 10 w Strzelcach Opolskich.

Zakres rzeczowy Projektu pn.”Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Strzelce Opolskie” obejmuje:

–  budowę  107 km sieci kanalizacji sanitarnej w 8 sołectwach gminy Strzelce Opolskie
(Dziewkowice, Błotnica Strzelecka, Rozmierka, Grodzisko, Kadłub, Rozmierz, Sucha, Szymiszów Osiedle) i w 5 sołectwach gminy Jemielnica  ( Piotrówka, Wierchlesie, Barut, Łaziska, Gąsiorowice) ,

–  przebudowę ok.5,1 km sieci wodociągowej w Szymiszowie Osiedle,

–  zakup specjalistycznego pojazdu do oczyszczania i konserwacji sieci kanalizacyjnej .

    Projekt podzielono na 17 zadań / kontraktów/ z czego 13 zadań stanowią roboty budowlano – montażowe obejmujące budowę sieci kanalizacji i sieci wodociągowych. Całkowity koszt Projektu z VAT oszacowano na 154 mln złotych. W wyniku dokonanych kalkulacji ustalono maksymalny poziom wsparcia Projektu środkami Funduszu Spójności na poziomie 79 mln złotych , co stanowi około 63% kosztów kwalifikowanych.    Pozostałe środki finansowe zapewnią gminy Strzelce Opolskie i Jemielnica oraz Spółka.

W wyniku realizacji Projektu  10733 mieszkańców zostanie podłączonych do nowo-wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej.

Planowana inwestycja jest  zlokalizowana poza terenem europejskiej sieci ekologicznej NATURA 2000 i projekt nie będzie miał negatywnego oddziaływania na te obszary. Ścieki z istniejącej i nowobudowanej sieci kanalizacji na terenie całej aglomeracji będą odprowadzane do spełniającej normy unijne oczyszczalni w Strzelcach Opolskich, której przepustowość wynosi maksymalnie  15 000 m³/dobę. Strzelecka oczyszczalnia przygotowana jest do przyjęcia 50 000 RLM na dobę, przy  planowanej  wielkości  aglomeracji  – 49 358 RLM.

Po podpisaniu  Aneksu nr POIS.01.01.00-00-002/08-02 z dnia 25.02.2013r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zmieniony został zakres rzeczowo-finansowy  Projektu:

Biuro Jednostki Realizującej Projekt „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Strzelce Opolskie” otrzymało dofinansowanie na rozszerzenie Projektu o nowe 3 zadania:

  1. Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w sołectwie Szymiszów Wieś
  2. Modernizacja/Przebudowa kolektora do oczyszczalni w Strzelcach Opolskich
  3. Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Osiek – Etap I

Planowany całkowity koszt realizacji  Projektu wynosi 120 024 790,75 PLN, a Beneficjentowi zostanie udzielone dofinansowanie na realizację Projektu w kwocie 60 325 739,67 PLN.

Docelowo w wyniku rozszerzenia Projektu do nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej zostanie podłączonych  11 489 użytkowników a zakres rzeczowy Projektu obejmie:

– budowę ok. 122,82 km sieci kanalizacji sanitarnej

– przebudowę ok. 10,20  km sieci wodociągowej w Szymiszowie Osiedlu i Szymiszowie Wsi.