CENNIK przyjęcia odpadów na Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Szymiszowie od 01 stycznia 2024 roku.

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

 Cena netto za przyjęcie 1 Mg odpadu

2. ODPADY Z ROLNICTWA, OGRODNICTWA, UPRAW HYDROPONICZNYCH, RYBOŁÓWSTWA, LEŚNICTWA, ŁOWIECTWA ORAZ PRZETWÓRSTWA ŻYWNOŚCI

02 01 01

Osady z mycia i czyszczenia

          405,00 zł

02 02 04

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

          405,00 zł

02 03 02

Odpady konserwantów

          405,00 zł

02 03 03

Odpady poekstrakcyjne

          405,00 zł

02 04 01

Osady z oczyszczania i mycia buraków

          405,00 zł

02 04 02

Nienormatywny węglan wapnia oraz kreda cukrownicza (wapno defekacyjne)

          405,00 zł

02 04 03

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

          405,00 zł

02 05 02

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

          405,00 zł

02 05 99

Inne niewymienione odpady (przemysł mleczrski)

          405,00 zł

02 06 02

Odpady konserwantów

          405,00 zł

02 06 03

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

          405,00 zł

02 07 03

Odpady z procesów chemicznych

          405,00 zł

02 07 05

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

          405,00 zł

3. ODPADY Z PRZETWÓRSTWA DREWNA ORAZ Z PRODUKCJI PŁYT I MEBLI, MASY CELULOZOWEJ, PAPIERU I TEKTURY

03 01 82

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

          520,00 zł

03 01 99

Inne niewymienione odpady (produkcja paneli podłogowych)

          520,00 zł

03 03 80

Szlamy z procesów bielenia podchlorynem lub chlorem

          520,00 zł

03 03 81

Szlamy z innych procesów bielenia

          520,00 zł

4.  ODPADY Z PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO, FUTRZARSKIEGO I TEKSTYLNEGO

04 01 01

Odpady z mizdrowania (odzierki i dwoiny wapniowe)

          405,00 zł

04 01 02

Odpady z wapnienia

          405,00 zł

04 01 05

Brzeczka garbująca niezawierająca chromu

          405,00 zł

04 01 07

Osady niezawierające chromu, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków

          405,00 zł

04 01 09

Odpady z polerowania i wykańczania

          405,00 zł

12.   ODPADY Z KSZTAŁTOWANIA ORAZ FIZYCZNEJ I MECHANICZNEJ OBRÓBKI POWIERZCHNI METALI I TWORZYW SZTUCZNYCH

12 01 13

Odpady spawalnicze

          520,00 zł

12 01 15

Szlamy z obróbki metali inne niż wymienione w 12 01 14

          520,00 zł

12 01 17

Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16

          520,00 zł

12 01 21

Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20

          520,00 zł

12 01 99

Inne niewymienione odpady (blachy warstwowe)

          520,00 zł

16.  ODPADY NIEUJĘTE W INNYCH GRUPACH

16 01 03

Zużyte opony

          575,00 zł

16 01 12

Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11

          460,00 zł

16 02 16

Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15

          460,00 zł

16 03 04

Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03,16 03 80

          460,00 zł

16 11 02

Węglopochodne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 01

          460,00 zł

16 11 04

Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 03

          460,00 zł

16 11 06

Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 05

          460,00 zł

17. ODPADY Z BUDOWY, REMONTÓW I DEMONTAŻU OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ORAZ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ (WŁĄCZAJĄC GLEBĘ I ZIEMIĘ Z TERENÓW ZANIECZYSZCZONYCH)

17 01 01

Odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

          160,00 zł

17 01 02

Gruz ceglany

          160,00 zł

17 01 03

Odpady innych elementów ceramicznych i elementów wyposażenia

          350,00 zł

17 01 07

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadów matriałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

          350,00 zł

17 01 80

Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.

          350,00 zł

17 01 81

Odpady z remontów i przebudowy dróg

          350,00 zł

17 01 82

Inne niewymienione odpady

          350,00 zł

17 02 02

Szkło

          350,00 zł

17 02 03

Tworzywa sztuczne

          575,00 zł

17 03 80

Odpadowa papa

      1 750,00 zł

17 04 11

Kable inne niż wymienione w 17 04 10

          575,00 zł

17 05 04

Gleba, ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03

          160,00 zł

17 05 06

Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05

          160,00 zł

17 05 08

Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07

          250,00 zł

17 06 04

Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

          800,00 zł

17 08 02

Materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione   w 17 08 01

          300,00 zł

17 09 04

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

          600,00 zł

19.  ODPADY Z INSTALACJI I URZĄDZEŃ SŁUŻĄCYCH ZAGOSPODAROWANIU ODPADÓW, Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ORAZ Z UZDATNIANIA WODY PITNEJ I WODY DO CELÓW PRZEMYSŁOWYCH

19 05 01

Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych

          520,00 zł

19 05 02

Nieprzekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego

          520,00 zł

19 05 03

Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania)

          520,00 zł

19 05 99

Inne niewymienione odpady

          520,00 zł

19 12 09

Minerały (np. piasek, kamienie)

          250,00 zł

19 12 12*

Inne odpady (w tym zmieszanie substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11

          690,00 zł

20.  ODPADY KOMUNALNE ŁĄCZNIE Z FRAKCJAMI GROMADZONYMI SELEKTYWNIE

20 01 99

Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny (w tym selektywnie zebrane popioły i żużle)

          405,00 zł

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji

          470,00 zł

20 02 02

Gleba, ziemia, w tym kamienie

          160,00 zł

20 02 03*

 Inne odpady nieulegające biodegradacji

          290,00 zł

20 03 03*

Odpady z czyszczenia ulic i placów

          350,00 zł

20 03 04*

Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

          520,00 zł

20 03 06*

Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

          520,00 zł

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

      1 050,00 zł

20 03 99*

Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

          405,00 zł

* odpad przeznaczony do składowania po przedstawieniu badań wg załącznika nr 4 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015(Dz.U.2015.1277) w sprawie dopuszczenia odpadów do składowania na składowisku.

Ceny odpadów unieszkodliwianych poprzez składowanie zawierają opłatę za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz opłatę w wysokości 25 zł na fundusz rekultywacyjny.

Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT według stawek obowiązujących na dzień powstania obowiązku podatkowego.