Cennik przyjęcia odpadów na Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Szymiszowie od 01 września 2021 roku

Kod odpaduRodzaj odpadu Cena netto za przyjęcie 1 Mg odpadu
2. ODPADY Z ROLNICTWA, OGRODNICTWA, UPRAW HYDROPONICZNYCH, RYBOŁÓWSTWA, LEŚNICTWA, ŁOWIECTWA ORAZ PRZETWÓRSTWA ŻYWNOŚCI 
02 01 01Osady z mycia i czyszczenia       350,00 zł
02 02 04Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków       350,00 zł
02 03 02Odpady konserwantów       350,00 zł
02 03 03Odpady poekstrakcyjne       350,00 zł
02 04 01Osady z oczyszczania i mycia buraków       350,00 zł
02 04 02Nienormatywny węglan wapnia oraz kreda cukrownicza (wapno defekacyjne)       350,00 zł
02 04 03Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków       350,00 zł
02 05 02Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków       350,00 zł
02 05 99Inne niewymienione odpady (przemysł mleczrski)       350,00 zł
02 06 02Odpady konserwantów       350,00 zł
02 06 03Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków       350,00 zł
02 07 03Odpady z procesów chemicznych       350,00 zł
02 07 05Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków       350,00 zł
3. ODPADY Z PRZETWÓRSTWA DREWNA ORAZ Z PRODUKCJI PŁYT I MEBLI, MASY CELULOZOWEJ, PAPIERU I TEKTURY 
03 01 82Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków       450,00 zł
03 01 99Inne niewymienione odpady (produkcja paneli podłogowych)       450,00 zł
03 03 80Szlamy z procesów bielenia podchlorynem lub chlorem       450,00 zł
03 03 81Szlamy z innych procesów bielenia       450,00 zł
4.  ODPADY Z PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO, FUTRZARSKIEGO I TEKSTYLNEGO 
04 01 01Odpady z mizdrowania (odzierki i dwoiny wapniowe)       350,00 zł
04 01 02Odpady z wapnienia       350,00 zł
04 01 05Brzeczka garbująca niezawierająca chromu       350,00 zł
04 01 07Osady niezawierające chromu, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków       350,00 zł
04 01 09Odpady z polerowania i wykańczania       350,00 zł
7. ODPADY Z PRODUKCJI, PRZYGOTOWANIA, OBROTU I STOSOWANIA PRODUKTÓW PRZEMYSŁU CHEMII ORGANICZNEJ 
07 06 12Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 06 11       450,00 zł
07 06 80Ziemia bieląca z rafinacji oleju       450,00 zł
10.   ODPADY Z PROCESÓW TERMICZNYCH 
10 13 99Inne niewymienione odpady (beton laboratoryjny)       450,00 zł
12.   ODPADY Z KSZTAŁTOWANIA ORAZ FIZYCZNEJ I MECHANICZNEJ OBRÓBKI POWIERZCHNI METALI I TWORZYW SZTUCZNYCH 
12 01 13Odpady spawalnicze       450,00 zł
12 01 15Szlamy z obróbki metali inne niż wymienione w 12 01 14       450,00 zł
12 01 17Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16       450,00 zł
12 01 21Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20       450,00 zł
12 01 99Inne niewymienione odpady (blachy warstwowe)       450,00 zł
16. ODPADY NIEUJĘTE W INNYCH GRUPACH 
16 01 03Zużyte opony       500,00 zł
16 01 12Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11       400,00 zł
16 02 16Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15       400,00 zł
16 03 04Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80       400,00 zł
16 11 02Węglopochodne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 01       400,00 zł
16 11 04Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 03       400,00 zł
16 11 06Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 05       400,00 zł
17. ODPADY Z BUDOWY, REMONTÓW I DEMONTAŻU OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ORAZ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ (WŁĄCZAJĄC GLEBĘ I ZIEMIĘ Z TERENÓW ZANIECZYSZCZONYCH) 
17 01 01Odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów       145,00 zł
17 01 02Gruz ceglany       145,00 zł
17 01 03Odpady innych elementów ceramicznych i elementów wyposażenia       300,00 zł
17 01 07Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadów matriałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06       300,00 zł
17 01 80Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.       300,00 zł
17 01 81Odpady z remontów i przebudowy dróg       300,00 zł
17 01 82Inne niewymienione odpady       300,00 zł
17 02 02Szkło       300,00 zł
17 02 03Tworzywa sztuczne       500,00 zł
17 03 80Odpadowa papa    1 500,00 zł
17 04 11Kable inne niż wymienione w 17 04 10       500,00 zł
17 05 04Gleba, ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03       130,00 zł
17 05 06Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05       130,00 zł
17 05 08Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07       200,00 zł
17 06 04Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03       700,00 zł
17 08 02Materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01       250,00 zł
17 09 04Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03       500,00 zł
19.  ODPADY Z INSTALACJI I URZĄDZEŃ SŁUŻĄCYCH ZAGOSPODAROWANIU ODPADÓW, Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ORAZ Z UZDATNIANIA WODY PITNEJ I WODY DO CELÓW PRZEMYSŁOWYCH 
19 05 01Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych       450,00 zł
19 05 02Nieprzekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego       450,00 zł
19 05 03Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania)       450,00 zł
19 05 99Inne niewymienione odpady       450,00 zł
19 12 09Minerały (np. piasek, kamienie)       200,00 zł
19 12 12*Inne odpady (w tym zmieszanie substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11       600,00 zł
20.  ODPADY KOMUNALNE ŁĄCZNIE Z FRAKCJAMI GROMADZONYMI SELEKTYWNIE 
20 01 99Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny (w tym selektywnie zebrane popioły i żużle)       350,00 zł
20 02 01Odpady ulegające biodegradacji       390,00 zł
20 02 02Gleba, ziemia, w tym kamienie       130,00 zł
20 02 03* Inne odpady nieulegające biodegradacji       250,00 zł
20 03 03*Odpady z czyszczenia ulic i placów       290,00 zł
20 03 04*Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości       450,00 zł
20 03 06*Odpady ze studzienek kanalizacyjnych       450,00 zł
20 03 07Odpady wielkogabarytowe       900,00 zł
20 03 99*Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach       350,00 zł

* odpad przeznaczony do składowania po przedstawieniu badań wg załącznika nr 4 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015(Dz.U.2015.1277) w sprawie dopuszczenia odpadów do składowania na składowisku.

Ceny odpadów unieszkodliwianych poprzez składowanie zawierają opłatę za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz opłatę w wysokości 20 zł na fundusz rekultywacyjny.

Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT według stawek obowiązujących na dzień powstania obowiązku podatkowego.