Zgłoszenia awarii sieci wodociągowej, kanalizacyjnej lub wodomierza przyjmuje dyspozytor systemu wodociągowego i kanalizacyjnego.

Telefon czynny całą dobę:

994

(połączenie bezpłatne)

Awarie i uszkodzenia usuwane są bezpłatnie, jeżeli powstały w wyniku działalności Spółki, oraz dotyczą urządzeń i instalacji wod.-kan., eksploatowanych przez Spółkę.

Uwaga! Spółka nie usuwa awarii na wewnętrznej instalacji wodociągowej lub kanalizacyjnej w budynku. Takie awarie należy zgłaszać właścicielowi lub zarządcy budynku, albo usuwać we własnym zakresie

Przypominamy, że:

– wodomierze instalowane przez naszą Spółkę podlegają okresowej legalizacji i są pod kontrolą Urzędu Miar, dlatego nie należy naruszać plomb ani tym bardziej dokonywać samodzielnych napraw i przeróbek,
– zgodnie z „Umową na dostawę wody…” za stan pomieszczenia, w którym został zainstalowany wodomierz odpowiada Odbiorca wody,
– złącza na wodomierzu są zabezpieczone plombami i nie wolno go samowolnie przemieszczać.