Projekt pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków, systemu sieci wodno – kanalizacyjnych i budowa suszarni osadów ściekowych w Gminie Strzelce Opolskie” o wartości 71 173 815,73 zł został w dniu 27 lutego 2017r., zgłoszony przez Zarząd Spółki Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja do konkursu na dofinansowanie  unijne
w kwocie ok. 36 665 659,97 zł w ramach działania 2.3 z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (POIiŚ).

W dniu 8 luty 2019r. podpisano aneks do umowy o dofinansowanie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zwiększenie dofinansowania do kwoty 46 874 660,54 zł, natomiast wartość projektu wzrosła do kwoty 95 162 155,59 zł

Umowa o dofinansowanie Projektu została podpisana z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

w dniu 12 czerwiec 2018r.

Projekt jest drugim (po WiK Opole) pod względem wielkości i wartości projektem w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w województwie opolskim.

Projekt otrzymał numer POIS.02.03.00-00-0121/17.

W ramach w/w projektu w latach 2016 do 2022 r. zaplanowano realizację następujących zadań:

 1. Dokumentacja projektowa modernizacji oczyszczalni wraz z budową suszarni osadów i instalacjami OZE.-wykonano w 2016r.
 2. Modernizacja części mechanicznej i biologicznej z rozbudową systemu sterowania i budową instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków w Strzelcach Opolskich.
 3. Budowa suszarni osadów ściekowych i instalacji OZE na oczyszczalni w Strzelcach Opolskich.
 4. Budowa kanalizacji sanitarnej w Strzelcach Opolskich w ul. 1 Maja.
 5. Budowa kanalizacji sanitarnej w Strzelcach Opolskich, w ul. Pięknej, Wilkowskiego, Opolskiej, Kolejowej .
 6. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Osieckiej w Strzelcach Opolskich oraz wymiana sieci wodociągowej w ul. Osieckiej w Strzelcach Opolskich (sołectwo Farska Kolonia) -wykonano w 2017r.
 7. Projekt modernizacji sieci kanalizacyjnych w Gminie Strzelce Opolskie oraz projekt modernizacji sieci wodociągowych i stacji wodociągowych wraz z uzdatnianiem wody w Gminie Strzelce Opolskie .-wykonano w 2016r.
 8. Modernizacja systemu sieci wodociągowych i systemu sieci kanalizacyjnych w Gminie Strzelce Opolskie Etap I i II (ul. Leśna, Zakładowa). –I etap wykonano w 2017r.
 9. Modernizacja systemu sieci wodociągowych w Gminie Strzelce Opolskie ( w mieście Strzelce Opolskie, w ulicach: Cementowa, 1 Maja, Habryki , Leśna, Zakładowa, Opolska, Krakowska, Osiedle, Fabryczna (Os. Zydlungi), Brzezińska, Osiecka, Ujazdowska nr 82, 84, 86 oraz w sołectwie Rożniątów (ul. Biadaczowa i Krótka)  i sołectwie Szymiszów (ul. Wolności) wraz z odgałęzieniami od sieci do granic właścicieli działek) i modernizacja Stacji Wodociągowych w Gminie Strzelce Opolskie (w Błotnicy Strzeleckiej, Rozmierce, Kadłubie i Szczepanku) .
 10. Modernizacja systemu sieci kanalizacyjnych w Strzelcach Opolskich ( ulice:  Leśna, Zakładowa, Dworcowa, Opolska, Krakowska, Sosnowa, Moniuszki, Gogolińska,  Jankowskiego, Rychla, Mickiewicza,   Brzezińska).
 11. Nadzór Inwestorski dla zadań modernizacji oczyszczalni ścieków i budowy suszarni osadów ściekowych w Strzelcach Opolskich.
 12. Nadzór Inwestorski dla zadań modernizacji i budowy systemu sieci kanalizacyjnych oraz modernizacji i budowy systemu sieci wodociągowych i SUW w Strzelcach Opolskich.
 13. Dostawa agregatu pompowego i koparko-ładowarek na oczyszczalnię ścieków -dostawy.

W ramach projektu unijnego realizowane były  w 2017r. pierwsze zadania inwestycyjne, które sfinansowano z pożyczki uzyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.