Nasze przedsiębiorstwo jest spółką prawa handlowego, zarejestrowaną w Sądzie Gospodarczym w Opolu w rejestrze handlowym z godłem KRS 0000131719, pod firmą:
Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Kapitał zakładowy Spółki (w całości opłacony) wynosi 74.291.250 (siedemdziesiąt cztery miliony dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) złotych i dzieli się
na 135.075 (sto trzydzieści pięć tysięcy siedemdziesiąt pięć) udziałów.

Wartość nominalna udziału wynosi 550 (pięćset pięćdziesiąt) złotych.

Wspólnicy Spółki:

  • Gmina Strzelce Opolskie

posiadane udziały: 121.706 (sto dwadzieścia jeden tysięcy siedemset sześć) udziałów wartości po 550 (pięćset pięćdziesiąt) złotych każdy, o łącznej wartości 66.938.300 (sześćdziesiąt sześć milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy trzysta) złotych.

  • Gmina Jemielnica

posiadane udziały: 13.369 (trzynaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt dziewięć) udziałów wartości po 550 (pięćset pięćdziesiąt) złotych każdy, o łącznej wartości 7.352.950 (siedem milionów trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) złotych.

Statystyczny numer identyfikacyjny – regon 530997537