PRZETARGI

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Azaliowej, Chabrowej, Lawendowej, Ferta w Strzelcach Opolskich wraz z przyłączami do budynków wielorodzinnych.”

Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. z siedzibą 47-100 Strzelce Opolskie, ul. Mickiewicza 10 zaprasza do złożenia oferty na wykonanie  dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Azaliowej, Chabrowej, Lawendowej, Ferta w Strzelcach Opolskich wraz z przyłączami do budynków wielorodzinnych.” Ofertę należy przesłać na adres e-mail: przetargi@swik.com.pl do dnia...

ZAPYTANIE OFERTOWE – Zaprojektowanie oraz przebudowa sieci wodociągowej i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jędrynie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” UWAGA! Zmiana zapisów w Programie Funkcjonalno-Użytkowym. UWAGA! We wzorze umowy usunięto omyłkę pisarską. Zamawiający informuje, że Wykonawca powinien skalkulować wszelkie ryzyka zmiany ceny. Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o. o. z siedzibą 47-100 Strzelce Opolskie, ul. Mickiewicza 10 zaprasza do złożenia...

Dostawa i montaż fabrycznie nowej zabudowy śmieciarki dla Pionu Komunalnego w Organizacji Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Nr zamówienia : 4/PK/09/2022 SWZ dostawa i montaz zabudowy Załącznik nr 1 – Kopia wyciągu z homologacji Załącznik nr 2 – Kopia świadectwa homologacji Załącznik nr 3 – Druk ofertowy Załącznik Nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Załącznik Nr 5 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału – art 125 Załącznik Nr...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 2/PK/04/2022

Dostawa paliw płynnych do pojazdów i urządzeń Pionu Komunalnego w Organizacji Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Ogłoszenie o zamówieniu. SWZ dostawa paliwa SWIK II. Załącznik Nr 1 do SWZ II – Druk oferty. Załącznik Nr 2 do SWZ II – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Załącznik Nr 3 do SWZ...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dostawa paliw płynnych do pojazdów i urządzeń Pionu Komunalnego w Organizacji Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Ogłoszenie o zamówieniu. SWZ dostawa paliwa SWIK. SWZ dostawa paliwa SWIK – po zmianach. Załącznik Nr 1 do SWZ -Druk oferty. Załącznik Nr 2 do SWZ – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Załącznik Nr...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGI

Numer: 1/PKW/12/2021 Tytuł zadania: „Usługa zagospodarowania odpadów wielkogabarytowych ( kod odpadu 20 03 07 ) z PSZOK w Szymiszowie” Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu Usługi. Specyfikacja Warunków Zamówienia. Załącznik nr 1.1 Formularz ofertowy. Załącznik nr 1.2 Oświadczenie Wykonawcy. Załącznik nr 1.3 Oświadczenie i zobowiązanie Podmiotu udostępniającego zasoby. Załącznik nr 1.4 Wykaz usług. Informacja...