Polska jest największym beneficjentem pomocy unijnej. W latach 2014-2020 Unia Europejska przeznaczyła dla naszego kraju 82,5 mld euro.

Najwięcej środków przeznaczono na Program Infrastruktura i Środowisko. Priorytetami tego programu są: gospodarka niskoemisyjna, ochrona środowiska, rozwój infrastruktury technicznej kraju i bezpieczeństwo energetyczne.

Stworzona przez Komisję Europejską Umowa Partnerstwa, określa główne kierunki wsparcia w ramach Polityki Spójności 2014-2020, na co składa się również PO Infrastruktura i Środowisko. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) tak samo, jak jego poprzednik POIiŚ 2007-2013, ma za zadanie dążyć do zrównoważonego rozwoju gospodarki i zwiększenia konkurencyjności, co będzie możliwe przez wsparcie rozwoju infrastruktury technicznej w Polsce. Wszystkie projekty, które w ramach tego programu otrzymają dotację, przyczynią się nie tylko do rozwoju gospodarczego kraju, ale również wpłyną na życie codzienne Polaków.

Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. realizują w ramach POLiŚ projekt pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków, systemu sieci wodno – kanalizacyjnych i budowa suszarni osadów ściekowych w Gminie Strzelce Opolskie

Celem głównym projektu jest poprawa jakości systemu wodno-kanalizacyjnego w aglomeracji Strzelce Opolskie oraz zwiększenie liczby ludności korzystającej z sieci kanalizacji sanitarnej.

Cel ten będzie realizowany poprzez wypełnienie celów cząstkowych podzielonych według obszarów, których dotyczą:

obszar środowiskowy

– ograniczenie procesu przedostawania się niebezpiecznych substancji zagrażających życiu i zdrowiu ludzi do wody i gleby, oraz dotrzymywanie bezpiecznych wskaźników emisyjnych w odniesieniu do pozostałych substancji zagrażających ekosystemom wodnym,

– dostosowanie gospodarki ściekowej aglomeracji do wymogów prawa polskiego i unijnego, szczególnie do Dyrektywy Rady 91/271/EWG,

– poprawa efektywności, sprawności i bezpieczeństwa funkcjonowania systemu wodno-ściekowego,

– zmniejszenie energochłonności systemu wodno-ściekowego i poprzez to osiągnięcie pozytywnego wpływu na politykę klimatyczną oraz ograniczanie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery,

obszar społeczno – gospodarczy

– wzrost liczby osób korzystających z systemu kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji,

– zapewnienie mieszkańcom dostępu do wysokiej jakości wody pitnej, spełniającej normy polskie i europejskie,

– wzrost atrakcyjności terenów inwestycyjnych,

– rozwój turystyki i agroturystyki na obszarze aglomeracji.

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych i sieci kanalizacji sanitarnej przyczyni się do ograniczenia procesu przedostawania się niebezpiecznych substancji zagrażających życiu i zdrowiu ludzi do wody i gleby oraz dotrzymania bezpiecznych wskaźników emisyjnych w odniesieniu do pozostałych substancji zagrażających ekosystemom wodnym. Realizacja inwestycji będzie również pozytywna z punktu widzenia rozwoju gospodarczego i związanego z tym rozwoju rynku pracy. Korzystny czynnik związany z lokalizacją terenów inwestycyjnych zostanie podparty odpowiednimi warunkami infrastruktury technicznej (infrastruktura wodno – kanalizacyjna) by rozwój gospodarczy stał się faktycznym, ugruntowanym i długoterminowym kierunkiem wzrostu obszaru. Poprawa jakości infrastruktury wodno-kanalizacyjnej przyczyni się do wzrostu atrakcyjności turystycznej całej aglomeracji. Walory przyrody (czysta woda w zbiornikach wodnych, rzekach i potokach, zachowanie bioróżnorodności flory i fauny, pozytywne zjawiska estetyczne) oraz możliwość zapewnienia turystom wysokich standardów bytowych wpłyną na wzrost popytu turystycznego na usługi świadczone na terenie aglomeracji. Tym samym zwiększy się motywacja miejscowej ludności do zakładania własnej działalności turystycznej i około turystycznej, co przyczyni się do dynamizacji rozwoju gospodarczego regionu. Odpowiednie warunki techniczne pozwolą również na dostosowanie warunków funkcjonowania potencjalnych przedsiębiorstw do wymogów sanitarnych nakładanych przez państwo i Unię Europejską.

Przyśpieszenie rzeczowej realizacji inwestycji poprzez pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania zapobiegać będzie potencjalnemu zahamowaniu procesu kanalizowania aglomeracji i usprawniania działania systemu wodno-kanalizacyjnego, co miało by miejsce w przypadku polegania wyłącznie na środkach własnych Beneficjenta.