KALENDARIUM

20.09.2019 Złożenie wniosku na przyznanie pomocy na realizację operacji pn. „Zaprojektowanie i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Kalinowice w gminie Strzelce Opolskie” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa
06.07.2020 r. Podpisanie umowy z Samorządem Województwa Opolskiego na wyżej opisane zadanie
17. 08. 2020 r. Upublicznienie zapytania ofertowego w celu wyboru wykonawcy
30. 10. 2020 r. Podpisanie umowy z firmą „FUNAM” Sp. Z o. o. z Wrocławia na kompleksową realizację inwestycji obejmującą opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych dla zadania pn. „Zaprojektowanie i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kalinowice w gminie Strzelce Opolskie”
17.02.2021 r. Podpisanie aneksu z Samorządem Województwa Opolskiego do umowy z powodu zmiany kosztów całkowitych inwestycji

Listopad 2020 – grudzień 2021 r. – okres prac projektowych

24.08.2021 r. Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
31.12.2021 r. Uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę

Luty 2022 – maj 2023 r. – okres prac budowlanych

04.02.2022 r. Podpisanie umowy z firmą TOMAR Tomasz Narajczyk z Opola na świadczenie usług Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Zaprojektowanie i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kalinowice w gminie Strzelce Opolskie”
7.03.2022 r. Przekazanie Wykonawcy terenu budowy
27.04.2023 r. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie
19.05.2023 r. Odbiór końcowy robót budowlanych