Zagrożenia i nadużycia przy realizacji Projektu

pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków, systemu sieci wodno-kanalizacyjnych i budowa suszarni osadów ściekowych w Gminie Strzelce Opolskie”

Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich informuje, iż zgodnie z § 4 ust. 19 Umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0121/17-00 Projektu „Modernizacja oczyszczalni ścieków, systemu sieci wodno-kanalizacyjnych i budowa suszarni osadów ściekowych w Gminie Strzelce Opolskie” nr POIS.02.03.00-00-0121/17 w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, osi priorytetowej II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, wszelkie potencjalne nieprawidłowości i podejrzenia nadużyć finansowych dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko mogą być zgłaszane za pośrednictwem udostępnionego przez Ministerstwo Rozwoju specjalnego adresu e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl lub za pośrednictwem specjalnego formularza dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci.