„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn. „Zaprojektowanie oraz przebudowa sieci wodociągowej i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jędrynie” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” oraz poddziałania: „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Realizowana przez Beneficjenta operacja prowadzi do osiągnięcia celu szczegółowego – wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich.

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel:

Rozwój infrastruktury, poprzez zaprojektowanie oraz przebudowę sieci wodociągowej  i budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jędrynie.

Inwestycja wykonywana jest w formule „Zaprojektuj i wybuduj”.

Realizacja zadania prowadzona jest w dwóch etapach. Pierwszy obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, drugi – roboty budowlane.

Wartość dotacji PROW: 4 184 996,00 zł,

w tym:

etap I – kwota 205 168,00 zł

etap II – kwota 3 979 828,00 zł

Termin realizacji zadania: do 31.12.2024 r.