KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Wypełniając ustawowy obowiązek uregulowany zapisami Art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. informuje, że:

1. Administratorem danych osobowych zbioru danych osobowych „Kandydaci do pracy – rekrutacja” są Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Mickiewicza 10 47-100 Strzelce Opolskie, tel. kontaktowy 77/461 27 08.Zgromadzone w zbiorze dane osobowe będą przetwarzane w celu trwającej rekrutacji oraz podjęcia ewentualnych działań przed zawarciem umowy i nie będą udostępnianie innym podmiotom. Podanie danych w zakresie określonym przepisami Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy oraz aktów wykonawczych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i wymaga wyraźnej zgody Kandydata na ich przetwarzanie. Kandydatowi do pracy przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które dotyczą jego osoby zawartych w zbiorach danych (zgromadzonych przez Spółkę w procesie rekrutacji), w tym prawo do uaktualnienia, uzupełnienia czy też usunięcia tych danych na zasadach i warunkach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych. Po zakończeniu rekrutacji, złożone dokumenty będą niezwłocznie przez Spółkę odesłane na adres do korespondencji wskazany przez Kandydata. W przypadku dokumentacji mailowej zostanie ona trwale usunięta z nośników Spółki.

2. Administratorem danych osobowych zbioru danych osobowych „Współpracownicy” są Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Mickiewicza 10 47-100 Strzelce Opolskie, tel. kontaktowy 77/461 27 08. Zgromadzone w zbiorze dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań związanych ze świadczeniem usług na rzecz Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. i nie będą udostępnianie innym podmiotom. Dane osobowe należące do w/w zbioru danych będą przechowywane przez okres 6 lat od zakończenia współpracy, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania.

3. Administratorem danych osobowych zbioru danych osobowych „Kontrahenci” są Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Mickiewicza 10 47-100 Strzelce Opolskie, tel. kontaktowy 77/461 27 08. Zgromadzone w zbiorze dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań związanych ze świadczeniem usług na rzecz Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. oraz przez Strzeleckie Wodociągi i Kanalizację Sp. z o.o. i nie będą udostępnianie innym podmiotom. Dane osobowe należące do w/w zbioru danych będą przechowywane przez okres 6 lat od zakończenia współpracy, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania.

4. Administratorem danych osobowych zbioru danych osobowych „Rejestr skarg, reklamacji, wniosków i interwencji” są Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Mickiewicza 10 47-100 Strzelce Opolskie, tel. kontaktowy 77/461 27 08. Zgromadzone w zbiorze dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia skargi, reklamacji, wniosku lub interwencji i nie będą udostępnianie innym podmiotom. Dane osobowe należące do w/w zbioru danych będą przechowywane przez okres 6 lat od zakończenia współpracy, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych. >Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania.

5. Administratorem danych osobowych zbioru danych osobowych „Odbiorcy usług wodnokanalizacyjnych oraz Strony umów o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków” są Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Mickiewicza 10 47-100 Strzelce Opolskie, tel. kontaktowy 77/461 27 08. Zgromadzone w zbiorze dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz rozliczania należności za usługi wodno-kanalizacyjne i nie będą udostępnianie innym podmiotom. Dane osobowe należące do w/w zbioru danych będą przechowywane przez okres 6 lat od zakończenia współpracy, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania.

6. Administratorem danych osobowych zbioru danych osobowych „Sprawy roszczeniowe, zwrot kosztów budowy urządzeń, służebności i refundacje, przejmowanie urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych” są Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Mickiewicza 10 47-100 Strzelce Opolskie, tel. kontaktowy 77/461 27 08. Zgromadzone w zbiorze dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań związanych ze sprawami roszczeniowymi, zwrotem kosztów budowy urządzeń, służebnościami i refundacjami oraz przejmowaniem urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych i nie będą udostępnianie innym podmiotom. Dane osobowe należące do w/w zbioru danych będą przechowywane przez okres 6 lat od zakończenia współpracy, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania.

7. Administratorem danych osobowych zbioru danych osobowych „Klienci zlecający usługi w ramach cenników obowiązujących w Spółce” są Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Mickiewicza 10 47-100 Strzelce Opolskie, tel. kontaktowy 77/461 27 08. Zgromadzone w zbiorze dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zleconej Spółce usługi i nie będą udostępnianie innym podmiotom. Dane osobowe należące do w/w zbioru danych będą przechowywane przez okres 6 lat od zakończenia współpracy, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania.

8. Administratorem danych osobowych zbioru danych osobowych „Występujący o warunki techniczne przyłączenia nieruchomości do sieci wodnokanalizacyjnej, wydanie opinii w sprawie przyłączenia do sieci wodnokanalizacyjnej i zawarcie umów przyłączeniowych, uzgadnianie projektów budowlanych, występujący o uzgodnienie rozwiązania technicznego podłączenia lub budowy sieci oraz odbiory techniczne” są Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Mickiewicza 10 47-100 Strzelce Opolskie, tel. kontaktowy 77/461 27 08. Zgromadzone w zbiorze dane osobowe będą przetwarzane w celu ustalenia warunków i uprawnień osób do przyłączenia ich nieruchomości do sieci wodno-kanalizacyjnej będącej w posiadaniu Administratora Danych Osobowych i nie będą udostępnianie innym podmiotom. Dane osobowe należące do w/w zbioru danych będą przechowywane przez okres 6 lat od wydania warunków, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania.

9. Administratorem danych osobowych zbioru „Dane osobowe pozyskane za pomocą wideonadzoru (monitoringu)” są Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Mickiewicza 10 47-100 Strzelce Opolskie, tel. kontaktowy 77/461 27 08. Zgromadzone w zbiorze dane osobowe będą przetwarzane w celu poprawy bezpieczeństwa Klientów/Odbiorców usług oraz Pracowników Spółki, a także rejestrowania wejść i wyjść Pracowników SWiK Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich w godzinach świadczenia przez nich pracy i nie będą udostępnianie innym (oprócz uprawnionych) podmiotom i organom. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania. Obraz pochodzący z monitoringu wizyjnego jest przechowywany przez okres 14 dni od dnia jego pierwszego zarejestrowania na elektronicznym nośniku informacji — dysku twardym należącego do Spółki rejestratora. Monitoringiem wizyjnym objęte są następujące budynki, pomieszczenia oraz place SWiK Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich:

 • plac wjazdowy do SWIK Sp. z o.o. od Mickiewicza 10 w Strzelcach Opolskich,
 • budynek siedziby Spółki przy ul. Mickiewicza 10 w Strzelcach Opolskich — wejście do Biura Obsługi Klienta (BOK), BOK, KASA, wejście boczne, klatka schodowa,
 • parking przy siedzibie Spółki ul. Mickiewicza 10 w Strzelcach Opolskich,
 • plac manewrowy przy siedzibie Spółki ul. Mickiewicza 10 w Strzelcach Opolskich,
 • pomieszczenie magazynowe przy siedzibie Spółki ul. Mickiewicza 10 w Strzelcach Opolskich,
 • budynki, plac parkingowy oraz magazyny Stacji Uzdatniania Wody Kosice Strzelce Opolskie,
 • budynki, place parkingowe oraz magazynowe Oczyszczalni Ścieków w Strzelcach Opolskich.
 • Dane osobowe Klienta/Odbiorcy usług oraz Pracownika SWiK Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich są przetwarzane fakultatywnie (dobrowolnie) na podstawie Art. 23 ust. l pkt. 5 Ustawy o ochronie danych osobowych oraz obligatoryjnie (obowiązkowo) na podstawie Art. 27 ust. 2 pkt. 5 Ustawy. Odmowa udostępnienia danych osobowych przez Klienta/Odbiorcę usług oraz Pracownika SWiK Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich spowoduje odmowę wstępu na teren Spółki. Klientowi/Odbiorcy usług oraz Pracownikowi SWiK Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich przysługuje prawo do kontroli przetwarzania swoich danych osobowych w trybie Art. 32 Ustawy.

  10. Administratorem danych osobowych zbioru danych osobowych „Rejestr Klientów korzystających z e-faktury” są Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Mickiewicza 10 47-100 Strzelce Opolskie, tel. kontaktowy 77/461 27 08. Spółka dokłada wszelkiej staranności w zakresie dbałości o poufność danych swoich Klientów. Dlatego też, wszelkie dane osobowe zamieszczane w Serwisie internetowym Spółki lub przetwarzane w związku z jego prowadzeniem są przechowywane zgodnie z wymogami obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. Poprzez Serwis internetowy SWiK Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich zbiera jedynie dane osobowe niezbędne do prawidłowego przekazania drogą elektroniczną wskazań wodomierzy zamontowanych u Odbiorców i ich weryfikacji w przypadku formularza do podania wskazań wodomierza
  oraz do informowania zainteresowanych osób o bieżącej działalności Spółki. Zgromadzone w zbiorze dane osobowe będą przetwarzane w celu wystawienia e-faktury. Zebrane dane będą wykorzystywane tylko i wyłącznie w celach powyżej wskazanych. Spółka nie będzie sprzedawać, przekazywać, ani użyczać przetwarzanych danych osobowych zamieszczonych w Serwisie z wyjątkiem przypadków, w których wymagają tego przepisy prawa regulujące obszar działalności SWiK Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich. Dane osobowe należące do w/w zbioru danych będą przechowywane przez okres 6 lat od zakończenia współpracy, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

  11. Administratorem danych osobowych „Zebranych danych osobowych” są Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. z siedzibą
  przy ul. Mickiewicza 10 47-100 Strzelce Opolskie, tel. kontaktowy 77/461 27 08. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane pytania i nie będą udostępnianie innym podmiotom. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania. Dane udostępnione przez osoby powierzające swoje dane osobowe Spółce nie będą podlegały profilowaniu. Wszelką, kierowaną drogą elektroniczną korespondencję związaną z wykonywaniem praw dotyczących swoich danych osobowych przetwarzanych przez Spółkę należy przekazywać do Inspektora ochrony danych Doroty Pietrowskiej pod adres iod@swik.com.pl lub przesyłać listem poleconym na adres: Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Mickiewicza 10 47-100 Strzelce Opolskie. Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.