Projekt pn:  „Modernizacja oczyszczalni ścieków, systemu sieci wodno – kanalizacyjnych i budowa suszarni osadów ściekowych w Gminie Strzelce Opolskie prowadzi  Biuro Jednostki Realizującej Projekt , które prowadziło również poprzedni Projekt.

Celem  Biura Jednostki Realizującej Projekt (JRP ) jest realizacja zadań związanych z przygotowaniem, wdrażaniem i monitoringiem Projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków, systemu sieci wodno – kanalizacyjnych i budowa suszarni osadów ściekowych w Gminie Strzelce Opolskie”  w ramach Programu Operacyjnego  Infrastruktura i Środowisko.

W  szczególności do zadań Biura Jednostki Realizującej Projekt  należy:

–  przygotowanie dokumentacji umożliwiającej aplikowanie w ramach POIiŚ

–  przygotowanie dokumentacji przetargowej na wykonawstwo robót i usług dla kontraktów w ramach projektu,

–  przeprowadzenie przetargów na kontrakty,

–  nadzór nad realizacją poszczególnych kontraktów,

–  współpraca z inspektorami nadzoru inwestorskiego,

–  rozliczanie poszczególnych kontraktów,

–  sprawozdawanie i monitorowanie przebiegu realizacji projektu,

–  upowszechnianie i promowanie projektu,

–  koordynacja prac konsultantów i doradców,

–  współpraca z instytucjami kontrolującymi projekt,

–  współpraca z Komisją Europejską oraz Instytucjami Zarządzającymi, Wdrażającymi i Pośredniczącymi w zarządzaniu POIiŚ.

Biuro Jednostki Realizującej Projekt  (JRP) ma na celu ostateczne wdrożenie i rozliczenie końcowe Projektu zgodnie z:

– zapisami umowy przyznającej dofinansowanie,

– porozumieniami pomiędzy gminami Strzelce Opolskie, Jemielnica  i Strzeleckimi Wodociągami i Kanalizacja Sp. z o.o.  w   sprawie przygotowania, realizacji i wdrażania Projektu oraz współfinansowania Projektu, prawem polskim,

– statutem SWiK i procedurami JRP –  dokumentami i wytycznymi dotyczącymi wdrażania i realizacji projektów współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (Funduszu Spójności).