Program  Operacyjny Infrastruktura i Środowisko – podstawowe informacje

Program Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 został zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej z dnia 7 grudnia 2007 roku. Wielkość środków unijnych zaangażowanych w realizację programu wynosi prawie 28 miliardów euro, co stanowi ok. 42 proc. całości środków polityki spójności w Polsce.

W ramach programu realizuje się duże inwestycje infrastrukturalne w zakresie ochrony środowiska, transportu, energetyki, kultury i dziedzictwa narodowego, ochrony zdrowia oraz szkolnictwa wyższego.

    Cel programu

Celem programu jest poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej. Program, stanowi jeden z programów operacyjnych będących podstawowym narzędziem do osiągnięcia założonych w nich celów przy wykorzystaniu środków Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko jest również ważnym instrumentem realizacji odnowionej Strategii Lizbońskiej, a wydatki na cele priorytetowe UE stanowią w ramach programu 66,23 proc. całości wydatków ze środków unijnych.

    Obecny kształt Programu

Łączna wielkość środków finansowych zaangażowanych w realizację Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 wynosi 37,6 mld euro, z czego wkład unijny to 27,9 mld euro, zaś wkład krajowy – 9,7 mld euro.
Program Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dotyczy działań w  sektorach:

 • transportu
 • środowiska
 • energetyki
 • szkolnictwa wyższego
 • kultury
 • zdrowia

Dodatkowo dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko przewidziane zostały środki na pomoc techniczną.

W ramach programu realizowanych jest 15 priorytetów:

 1. Gospodarka wodno-ściekowa;
 2. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi;
 3. Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska;
 4. Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska;
 5. Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych;
 6. Drogowa i lotnicza sieć TEN-T ;
 7. Transport przyjazny środowisku ;
 8. Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe;
 9. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna;
 10. Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii;
 11. Kultura i dziedzictwo kulturowe;
 12. Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia;
 13. Infrastruktura szkolnictwa wyższego;
 14. Pomoc techniczna – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego;
 15. Pomoc techniczna – Fundusz Spójności .

Instytucjami odpowiedzialnymi za wdrażanie priorytetu  I –V Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (Instytucjami Pośredniczącymi) są:

 • Ministerstwo Środowiska (priorytety I-V);
 • Ministerstwo Infrastruktury (priorytety VI-VIII);
 • Ministerstwo Gospodarki (priorytety IX-X);
 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (priorytet XI);
 • Ministerstwo Zdrowia (priorytet XII);
 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (priorytet XIII).

Informacje dotyczące Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko są dostępne na stronie :   http://www.pois.gov.pl/