Kalendarium Projektu

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Strzelce Opolskie”

01.10.2007r. Podpisanie porozumienia pomiędzy Gminą Strzelce Opolskie, Gminą Jemielnica a Strzeleckimi Wodociągami i Kanalizacją Sp. z o.o. w sprawie współdziałania w realizacji Projektu pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Strzelce Opolskie”.
31.03.2008r. Powołanie Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (MAO-Measure Authorising Officer) oraz Zastępcę Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (Vice MAO) Uchwałą Zarządu Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich Nr 05/03/2008 z dnia 31.03.2008r. o powołaniu MAO i Vice Mao.
26.05.2008r. Złożenie wniosku o dofinansowanie Projektu pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Strzelce Opolskie” w ramach I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
15.07.2008r. Pozytywna ocena formalna wniosku o dofinansowanie Projektu.
13.08.2008r. Pozytywna ocena merytoryczna pierwszego stopnia dla Projektu pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Strzelce Opolskie”.
10.03.2009r. Pozytywna ocena merytoryczna drugiego stopnia dla Projektu pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Strzelce Opolskie”.
05.2009r. Przekazanie wniosku o dofinansowanie Projektu ekspertom JASPERS celem jego oceny.
02.12.2009r. Otrzymanie od Inicjatywy JASPERS pozytywnej oceny – dokumentu pn: „Completion Note 2009 Pl WAT” dla Projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Strzelce Opolskie”.
14.01.2010r. Negocjacje warunków umowy o dofinansowanie dla Projektu pn: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Strzelce Opolskie” w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
 25.02.2010r. Podpisanie Umowy o Dofinansowanie Projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Strzelce Opolskie” w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.
20.03.2010r. Ogłoszenie przetargu na usługę nadzoru inwestorskiego nad realizacją Projektu dla kontraktu nr 14,15,16.
08.04.2010r. Uroczyste podpisanie porozumienia pomiędzy Gminą Strzelce Opolskie i Gminą Jemielnica w sprawie finansowania Projektu pn: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Strzelce Opolskie”.
02.06.2010r. Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane dla kontraktu nr 1,2,3,4 dla sołectwa: Dziewkowice, Błotnica Strzelecka, Rozmierka, Grodzisko.
23.06.2010r. Podpisanie umowy na wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu pn: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Strzelce Opolskie” z firmą Tractebel Engineering S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul. Dulęby 5.
01.07.2010r. Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane dla kontraktów nr 9,10,11,12,13 dla miejscowości: Gąsiorowice, Piotrówka, Wierchlesie, Barut, Łaziska.
22.07.2010r. Wręczenie przez Instytucję Pośredniczącą potwierdzenia w sprawie przyznania dofinansowania Strzeleckim Wodociągom i Kanalizacji Sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
05.10.2010r. Podpisanie umowy na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Dziewkowicach, Błotnica Strzelecka, Grodzisku i Rozmierce z Przedsiębiorstwem M. i W. Gramowscy ATA-TECHNIK Sp. Jawna z siedzibą w Budzyniu.
15.10.2010r. Przekazanie terenu budowy dla miejscowości: Dziewkowice, Błotnica Strzelecka, Grodzisko i Rozmierka, które odbyło się uroczystym odsłonięciem kamienia węgielnego w Rozmierce.
20.10.2010r. Podpisanie umowy na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Gąsiorowice, Piotrówka, Wierchlesie, Barut, Łaziska z ENERGOPOL TRADE Opole Sp. z o.o. ,z siedzibą w Opolu. ul. Gosławicka 2.
04.10.2010r. Uroczyste przekazanie terenu budowy dla miejscowości: Gąsiorowice, Piotrówka, Wierchlesie, Barut, Łaziska oraz wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla w/w miejscowości.
03.11.2010r. Podpisanie  umowy  z firmą „RESTAL” Spółka z o.o. z siedzibą w Opolu, ul. Żerkowicka 1A na wykonanie i montaż tablic informacyjnych.
15.12.2010r. Rozpoczęcie prac budowlanych w miejscowości Gąsiorowice i Piotrówka.
27.01.2011r. Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane dla  kontraktu nr 5,6,7,8 dla miejscowości: Kadłub, Rozmierz, Sucha, Szymiszów Osiedle.
08.03.2011r. Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na zakup specjalistycznego pojazdu do oczyszczania i konserwacji sieci kanalizacyjnej.
27.05.2011r.  Podpisanie umowy na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Kadłubie:

Konsorcjum:

– LIDER: PUH M+ Sp. z o.o. 47-230 Kędzierzyn-Koźle, ul. Strzelecka 13b;

– Kędzierzyńskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „KPRI” Sp. z o.o., 47-206 Kędzierzyn-Koźle, ul. Kłosowa 4.

27.05.2011r. Podpisanie umowy na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Rozmierzy z ABM SOLID S.A. z siedzibą w Tarnowie, ul. Bartla 3.
27.05.2011r. Podpisane umowy na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Suchej:

Konsorcjum:

– LIDER: Firma Projektowo-Budowlana „PROTEK” Zakład Instalacji Sanitarnych Piotr Kłosiński, 62-800 Kalisz , ul. Fabryczna 1;

– MOLEWSKI Sp. z o.o., 87-860 Chodecz, ul. Kaliska 11;

– Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „HYDROBUD” Sp. z o.o., 62-530 Kazimierz Biskupi, ul. Kamienica 47;

– PROFITECT Sp. z o.o.,  98-100 Łask, ul. Lutomierska 8.

27.05.2011r. Podpisanie umowy na budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowę sieci wodociągowej w Szymiszowie Osiedle z „ENERGOPOL-POŁUDNIE” S.A., 41-208 Sosnowiec, ul. Jedności 2.
12.05.2011r. Ogłoszono kolejny przetarg nieograniczony na zakup specjalistycznego pojazdu do oczyszczenia i konserwacji sieci kanalizacyjnej.
20.06.2011r. Przekazanie terenu budowy Wykonawcom dla miejscowości Kadłub, Rozmierz, które odbyło się w siedzibie Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich.
19.07.2011r. Podpisanie umowy na dostawę specjalistycznego pojazdu do oczyszczania i konserwacji sieci kanalizacyjnej z Wytwórnią Urządzeń Komunalnych WUKO Sp. z o.o., 91-850 Łódź, ul. Okopowa 70/106.
20.10.2011r. Dostawa specjalistycznego pojazdu do oczyszczania i konserwacji sieci kanalizacyjnej.
05.12.2011r. Zakończenie I etapu budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dziewkowice.
05.12.2011r. Zakończenie I etapu budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Błotnica Strzelecka.
05.12.2011r. Zakończenie I etapu budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozmierka.
02.01.2012r. Rozpoczęcie budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Barut.
04.01.2012r. Zakończenie budowy rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej na odcinku Kadłub-Grodzisko.
02.02.2012r. Podpisanie aneksu nr 1 do umowy o dofinansowanie Projektu pn: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Strzelce Opolskie” w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.
23.03.2012r. Podpisanie umowy emisyjnej na obligacje z ING Bank Śląski S.A.
27.03.2012r. Przekazanie terenu budowy Wykonawcy dla miejscowości Szymiszów Osiedle, które odbyło się w siedzibie Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich.
01.04.2012r. Rozpoczęcie budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łaziska.
27.04.2012r. Otrzymano pozwolenie na użytkowanie kanalizacji w ramach budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Dziewkowice (Etap I), Błotnica Strzelecka (Etap I) oraz Rozmierka (Etap I).
28.05.2012r. Podpisanie w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowy o dopłaty do ceny wykupu obligacji.
15.06.2012r. Przekazanie terenu budowy Wykonawcy dla miejscowości Sucha, które odbyło się w siedzibie Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich.
13.07.2012r. Zakończenie budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grodzisko.
30.08.2012r. Zakończenie III etapu budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kadłub Piec.
28.09.2012r. Zakończenie budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozmierz.
05.10.2012r. Zakończenie budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Błotnica Strzelecka.
05.12.2012r. Zakończenie budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grodzisko.
21.02.2013r. Zgłoszono zakończenie robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej w Rozmierzy.
25.02.2013r. Podpisanie Aneksu nr 2 do Umowy o dofinansowanie nr POIS.01.01.00-00-002/08-02.
27.02.2013r. Zakończenie budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piotrówka.
13.03.2013r. Otrzymano pozwolenie na użytkowanie kanalizacji w ramach budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dziewkowice (Etap II), Błotnica Strzelecka (Etap II), Rozmierka (Etap II) oraz Grodzisko (Etap I).
10.04.2013r.-27.06.2013r. Kontrola Projektu pn: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Strzelce Opolskie” przeprowadzona przez Urząd Kontroli Skarbowej w Opolu.
07.05.2013r. Otrzymano pozwolenie na użytkowanie I części kanalizacji w ramach budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kadłub Piec.
28.05.2013r. Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na usługę nadzoru inwestorskiego nad realizacją Projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Strzelce Opolskie”.
31.05.2013r. Zakończenie budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Barut.
26.06.2013r. Zakończenie budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łaziska.
27.06.2013r. Otrzymano pozwolenie na użytkowanie kanalizacji w ramach budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piotrówka.
06.08.2013r. Podpisanie umowy na usługę nadzoru inwestorskiego nad realizacją Projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Strzelce Opolskie” z Markiem Łyszczarz Zakład Produkcyjno -Usługowo-Handlowy „PRIMEX”,             42-200 Częstochowa, ul. Al. Jana Pawła II 132.
09.08.2013r. Podpisanie Aneksu nr 1/137 do umowy nr 307/2012/Wn8/OW-KW-PS/B z dnia 28.05.2012r. o dopłaty do ceny wykupu Obligacji z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
21.08.2013r. Otrzymano pozwolenie na użytkowanie kanalizacji w ramach budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Barut oraz Łaziska.
29.08.2013r. Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na 3 zadania: Budowa kanalizacji w Kadłubie Wsi; Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w sołectwie Szymiszów Wieś; Budowa kanalizacji w sołectwie Osiek etap I.
12.09.2013r. Zakończenie budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wierchlesie.
01.10.2013r. Podpisanie umowy na Modernizację/przebudowę kolektora do oczyszczalni ścieków w Strzelcach Opolskich z Konsorcjum w składzie:

  1. „SANIREM” Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane, 41-219 Sosnowiec, ul. Lenartowicza 188;
  2. „REMETKOR-BIS” Maria Sergiel, Rafał Sergiel Przedsiębiorstwo -Inżynieryjno-Budowlane Spółka Jawna, 41-219 Sosnowiec, ul. Lenartowicza 188.
10.10.2013r. Podpisanie Aneksu nr 3 do Umowy o dofinansowanie nr POIS.01.01.00-00-002/08-00.
22.10.2013r. Przekazanie terenu budowy dla inwestycji Modernizacja/przebudowa kolektora do oczyszczalni w Strzelcach Opolskich – kontrakt 8b.
04.11.2013r. – 08.11.2013r. Kontrola Projektu pn: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Strzelce Opolskie” przeprowadzona przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
28.11.2013r. Zakończenie budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dziewkowice – Etap III
03.12.2013r. Zakończenie budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gąsiorowice
17.12.2013r. Podpisanie umów na:

  1. Budowę kanalizacji w Kadłubie –Wsi (kontrakt nr 5)
  2. Budowę kanalizacji sanitarnej i przebudowę sieci wodociągowej w sołectwie Szymiszów – Wieś (kontrakt nr 8a)
  3. Budowę kanalizacji w sołectwie Osiek etap I (kontrakt nr 8c)

z Przedsiębiorstwem ATA-TECHNIK Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Budzyniu.

20.01.2014r. Przekazanie terenu budowy Wykonawcy dla miejscowości: Kadłub – Wieś, Szymiszów – Wieś i Osiek, które odbyło się w siedzibie Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich.
21.02.2014r. Odstąpienie od umowy na Modernizację/przebudowę kolektora do oczyszczalni ścieków w Strzelcach Opolskich z Konsorcjum w składzie:

  1. „SANIREM” Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane, 41-219 Sosnowiec, ul. Lenartowicza 188;
  2. „REMETKOR-BIS” Maria Sergiel, Rafał Sergiel Przedsiębiorstwo -Inżynieryjno-Budowlane Spółka Jawna, 41-219 Sosnowiec, ul. Lenartowicza 188.

z winy Wykonawcy.

18.06.2014r. Podpisanie umowy na realizację zadania pn. „Modernizacja/Przebudowa kolektora do oczyszczalni w Strzelcach Opolskich” z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „ELGRUNT” z Gdynii.
01.07.2014r. Podpisanie umowy na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w sołectwie Szymiszów Osiedle” (dokończenie realizacji zadania) z Przedsiębiorstwem „WODGAZ” Arkadiusz Kosentka, Aleksandra Michalska Spółka Jawna z Opola.
07.07.2014r. Przekazanie terenu budowy Wykonawcy na modernizację/przebudowę kolektora do oczyszczalni w Strzelcach Opolskich, które odbyło się w siedzibie Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich.