Przetarg: Budowa i przebudowa kolektora sieci wodociągowej magistralnej od SUW w Rozmierce do SW w Strzelcach Opolskich

Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. z siedzibą 47-100 Strzelce Opolskie, ul. Mickiewicza 10 zaprasza do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.

„Budowa i przebudowa kolektora sieci wodociągowej magistralnej od SUW w Rozmierce do SW w Strzelcach Opolskich”

gm. Strzelce Opolskie obręb ewidencyjny Rozmierka, Szymiszów i Strzelce Opolskie

Ofertę należy przesłać na adres e-mail: przetargi@swik.com.pl do dnia 07.05.2024 r. do godz. 10.00

Oferty złożone po terminie, niekompletne lub opatrzone błędem nie będą rozpatrywane.

Osoba upoważniona ze strony Zamawiającego do kontaktowania się i udzielenia wyjaśnień (od godz. 8 do 15):

– Pani Małgorzata Sokołowska. tel. 77 461 27 08 wew.34., email m.sokolowska@swik.com.pl

– Pani Małgorzata Kamińska. tel. 77 461 27 08 wew. 32, email m.kaminska@swik.com.pl

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.05.2024 r. o godz. 10.15

Pełna treść ogłoszenia oraz dodatkowe informacje znajdują się w załączonych dokumentach:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Formularz ofertowy – zał. nr 1
  3. Wzór umowy z Wykonawcą – zał. nr 2
  4. Oświadczenie Wykonawcy – zał. nr 3
  5. Oświadczenie o grupie kapitałowej – zał. nr 4
  6. Wykaz osób i robót – zał. 5 i 6
  7. Załącznik graficzny – sugerowany przebieg kolektora – zał. 7
  8. Warunki techniczne budowy sieci wodociągowej – zał. 8
  9. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.

Informacja z otwarcia ofert.