OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dostawa paliw płynnych do pojazdów i urządzeń Pionu Komunalnego w Organizacji Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

  1. Ogłoszenie o zamówieniu.
  2. SWZ dostawa paliwa SWIK.
  3. SWZ dostawa paliwa SWIK – po zmianach.
  4. Załącznik Nr 1 do SWZ -Druk oferty.
  5. Załącznik Nr 2 do SWZ – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
  6. Załącznik Nr 3 do SWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
  7. Załącznik Nr 4 do SWZ – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.
  8. Załącznik Nr 5 do SZW – Wzór umowy.
  9. Informacja o przesunięciu terminu składania ofert.
  10. Odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawcę.

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na dostawę paliw.

Informacja z otwarcia ofert.

Informacja o unieważnieniu postępowania