Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Azaliowej, Chabrowej, Lawendowej, Ferta w Strzelcach Opolskich wraz z przyłączami do budynków wielorodzinnych.”

Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. z siedzibą 47-100 Strzelce Opolskie, ul. Mickiewicza 10 zaprasza do złożenia oferty na wykonanie  dokumentacji projektowej dla zadania pn.

„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Azaliowej, Chabrowej, Lawendowej, Ferta w Strzelcach Opolskich wraz z przyłączami do budynków wielorodzinnych.”

Ofertę należy przesłać na adres e-mail: przetargi@swik.com.pl do dnia 30.01.2024 r. do godz. 10.00

Oferty złożone po terminie, niekompletne lub opatrzone błędem nie będą rozpatrywane.

Osoba upoważniona ze strony Zamawiającego do kontaktowania się i udzielenia wyjaśnień (od godz. 8 do 15):

– Pani Małgorzata Sokołowska. tel. 77 461 27 08 wew.34., email m.sokolowska@swik.com.pl

– Pani Małgorzata Kamińska. tel. 77 461 27 08 wew. 32, email m.kaminska@swik.com.pl

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.01.2024 r. o godz. 10.15

Pełna treść ogłoszenia oraz dodatkowe informacje znajdują się w załączonych dokumentach:

  1. Opis zamówienia,
  2. Wzór oferty (formularz ofertowy) – zał. nr 1,
  3. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych – zał. nr 2,
  4. Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym – zał. nr 3,
  5. Wzór umowy – zał. nr 4,
  6. Mapy – zał. nr:
  7. Warunki techniczne rozbudowy sieci wod-kan.

Informacja z otwarcia ofert.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.