Przetarg P–04 PZP/2014

OGŁOSZENIE o przetargu

Poprawa gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Strzelce Opolskie Kontrakt 8 „Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w sołectwie Szymiszów Osiedle” (dokończenie realizacji zadania).

Przetarg P – 04 PZP/2014

PLIKI DO POBRANIA:

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3. Dokumentacja projektowa i STWiORB

4. Przedmiary robót

5. Decyzje

6. Odpowiedzi na pytania wykonawców

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty