ZAPYTANIE OFERTOWE – Zaprojektowanie oraz przebudowa sieci wodociągowej i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jędrynie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

UWAGA! Zmiana zapisów w Programie Funkcjonalno-Użytkowym.

UWAGA! We wzorze umowy usunięto omyłkę pisarską.

Zamawiający informuje, że Wykonawca powinien skalkulować wszelkie ryzyka zmiany ceny.

Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o. o. z siedzibą 47-100 Strzelce Opolskie, ul. Mickiewicza 10 zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie „ Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” , typ operacji „Gospodarka wodno-ściekowa” na wykonanie  dokumentacji projektowej oraz robót budowlanychw formule zaprojektuj i wybuduj dla zadania pn.:

Zaprojektowanie oraz przebudowa sieci wodociągowej i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jędrynie.

Ofertę należy przesłać pocztą w zamkniętej kopercie lub złożyć w sekretariacie siedziby Zamawiającego do dnia 17.02.2023 r. do godz. 11.00.

Kopertę należy oznakować w następujący sposób:

Pełna Nazwa i adres Wykonawcy

„Oferta na: Zaprojektowanie oraz przebudowa sieci wodociągowej i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jędrynie”
Znak sprawy: PZP/W-054/01/2023
(Nie otwierać do 17.02.2023 przed godz. 11.15

Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie składania ofert, niekompletne lub opatrzone błędem nie będą rozpatrywane.

Osoba upoważniona ze strony Zamawiającego do kontaktowania się i udzielenia wyjaśnień (od godz. 8 do 15):

– Pani Małgorzata Sokołowska. tel. 77 461 27 08, email m.sokolowska@swik.com.pl

– Pani Monika Gebauer. tel. 77 461 27 08, email m.gebauer@swik.com.pl

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.02.2023 r o godz. 11.15.

Pełna treść ogłoszenia oraz dodatkowe informacje znajdują się w załączonych dokumentach:

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Wzór umowy z Wykonawcą – Zał. Nr 1

2. Wzór umowy z Wykonawcą – Poprawa omyłki pisarskiej – Zał. Nr 1

3. Oświadczenie Wykonawcy – Zał. Nr 2

4. Oświadczenie Podmiotu udostępniającego zasoby – Zał. nr 3

5. Oświadczenie o grupie kapitałowej – Zał. nr 4

6. PFU – zał. nr 5

6. Zmiana PFU – zał. nr 5

6.1 Załączniki do PFU

7. Wzór oferty (formularz ofertowy) – Zał. Nr 6

8. Wykaz osób i robót – zał. nr 7 i 8

9. Odpowiedź na pytanie Wykonawcy z dnia 02.02.2023 r.

10. Odpowiedzi na pytania Wykonawców z dnia 13.02.2023 r.

11. Informacja z otwarcia ofert.

12. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

13. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia.