Zaprojektowanie oraz przebudowa sieci wodociągowej i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jędrynie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o. o. z siedzibą 47-100 Strzelce Opolskie, ul. Mickiewicza 10 zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie „ Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” , typ operacji „Gospodarka wodno-ściekowa” na

usługę nadzoru inwestorskiego dla zadania:

„Zaprojektowanie oraz przebudowa sieci wodociągowej i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jędrynie”

Ofertę należy przesłać na adres mailowy: przetargi@swik.com.pl do dnia 08.03.2024 r. do godz. 10:00.

Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie składania ofert, niekompletne lub opatrzone błędem nie będą rozpatrywane.

Osoba upoważniona ze strony Zamawiającego do kontaktowania się i udzielenia wyjaśnień (od godz. 8 do 15):

– Pani Małgorzata Sokołowska. tel. 77 461 27 08, email m.sokolowska@swik.com.pl

– Pani Monika Gebauer. tel. 77 461 27 08, email m.gebauer@swik.com.pl

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.03.2024 r o godz. 10:15.

Pełna treść ogłoszenia oraz dodatkowe informacje znajdują się w załączonych dokumentach:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu.
  2. Formularz ofertowy – Zał. Nr 1.
  3. Wzór umowy z Wykonawcą – Zał. Nr 2.
  4. Oświadczenie Wykonawcy – Zał. Nr 3.
  5. Oświadczenie o grupie kapitałowej – Zał. nr 4.
  6. Projekt budowlany – zał. nr 5.
  7. Wykaz osób i robót – zał. nr 7 i 8.
  8. Informacja z otwarcia ofert.
  9. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.
  10. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia.