Zamówienie publiczne – Usługa zagospodarowania odpadów wielkogabarytowych (kod odpadu 200307) z PSZOK w Szymiszowie

  1. Specyfikacja Warunków Zamówienia.
  2. Załącznik 1.1 – Formularz ofertowy.
  3. Załącznik 1.2 – Oświadczenie Wykonawcy.
  4. Załącznik 1.3 – Oświadczenie i zobowiązanie Podmiotu udostępniającego zasoby.
  5. Załącznik 1.4 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału – art 7.
  6. Załącznik 1.5 – Wykaz usług.
  7. Załącznik 1.6 – Oświadczenie grupa kapitałowa.
  8. Załącznik 1.7 – Wzór umowy.

Informacja z otwarcia ofert 05.12.2023 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Ocena punktowa złożonych ofert.