OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGI

Numer: 1/PKW/12/2021

Tytuł zadania: „Usługa zagospodarowania odpadów wielkogabarytowych ( kod odpadu 20 03 07 ) z PSZOK w Szymiszowie”

Dokumenty do pobrania:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu Usługi.
  2. Specyfikacja Warunków Zamówienia.
  3. Załącznik nr 1.1 Formularz ofertowy.
  4. Załącznik nr 1.2 Oświadczenie Wykonawcy.
  5. Załącznik nr 1.3 Oświadczenie i zobowiązanie Podmiotu udostępniającego zasoby.
  6. Załącznik nr 1.4 Wykaz usług.
  7. Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Informacja z otwarcia ofert

Ocena punktowa złożonych ofert.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia.