Dostawa paliw płynnych do pojazdów i urządzeń Wydziału Komunalnego Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. na rok 2024

  1. Specyfikacja Warunków Zamówienia – dostawa paliwa SWIK – 2024.
  2. Załącznik Nr 1 do SWZ-2024 -Druk oferty.
  3. Załącznik Nr 2 do SWZ- 2024 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
  4. Załącznik Nr 3 do SWZ-2024 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
  5. Załącznik Nr 4 do SWZ-2024 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.
  6. Załącznik Nr 5 do SZW-2024 – Wzór umowy.
  7. Załącznik Nr 6 do SWZ-2024 – Oświadczenie o braku wykluczenia.

Informacja z otwarcia ofert 14.12.2023 r.

Zbiorcze zestawienie ofert.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.