PRZETARG NIEOGRANICZONY

na ROBOTY BUDOWLANE

Modernizacja systemu sieci wodociągowych i kanalizacyjnych – Etap III w Strzelcach Opolskich – 2 części (kontrakt 10), w tym :

Część nr 1 :

Przebudowa i budowa kanalizacji sanitarnej  w ul. Mickiewicza w Strzelcach Opolskich.

Część nr 2 :

Przebudowa i budowa sieci wodociągowej oraz przebudowa i remont sieci kanalizacji sanitarnej  w ul. Opolskiej i Krakowskiej w Strzelcach Opolskich.

Nr zamówienia: PZP/W- 349/10/2020

Dokumenty do pobrania:

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ część I – Instrukcja dla Wykonawców

3. SIWZ część II – Wzór umowy

4. SIWZ część III – Opis przedmiotu zamówienia

5. SIWZ część IV – Formularz ofertowy i załączniki (wersja PDF)

6. SIWZ część IV – Formularz ofertowy i załączniki ( wersja edytowalna)

7. Standardowy Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia – JEDZ (wersja edytowalna)

8. Dokumentacja projektowa i przedmiary:

8.1. Cz. 1 – Przebudowa i budowa kanalizacji sanitarnej  w ul. Mickiewicza w Strzelcach Opolskich

8.2. Cz. 2 – Przebudowa i budowa sieci wodociągowej oraz przebudowa i remont sieci kanalizacji sanitarnej  w ul. Opolskiej i Krakowskiej w Strzelcach Opolskich

8.2.1. Projekt wykonawczy instalacyjny

8.2.2. Raport z inspekcji

9. Odpowiedzi na pytania Wykonawców

10. Odpowiedzi na pytania Wykonawców nr 2

11. Zmiana zmiana SIWZ cz II

12. Informacja z otwarcia ofert

13. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

14. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia