PRZETARG NIEOGRANICZONY

na ROBOTY BUDOWLANE

Modernizacja systemu sieci wodociągowych i kanalizacyjnych – Etap III w Strzelcach Opolskich – 3 części (kontrakt 10), w tym:

Część nr 1 :

Przebudowa  kanalizacji sanitarnej  w ul. Dworcowej i Marka Prawego w Strzelcach Opolskich.

Część nr 2 :

Przebudowa kanalizacji sanitarnej  w ul. Moniuszki i  Jankowskiego w Strzelcach Opolskich.

Część nr 3 :

a) Przebudowa sieci wodociągowej magistralnej i rozdzielczej w ulicy 1 Maja  w Strzelcach Opolskich  od węzła MAW63 do węzła MAW 83, MAW80.1, MAW 82.1 dla sieci magistralnej z odejściem w skrzyżowaniu w ul. Habryki od węzła MAW69 do HaW2 oraz od węzła  MrW19 do węzła MrW59.3 dla sieci rozdzielczej.

b) Przebudowa przyłączy wodociągowych na posesjach  prywatnych na w/w odcinku.

Nr zamówienia: PZP/W- 278/08/2020

Dokumenty do pobrania:

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ część I – Instrukcja dla Wykonawców

3. SIWZ część II – Wzór umowy

4. SIWZ część III – Opis przedmiotu zamówienia

5. SIWZ część IV – Formularz ofertowy i załączniki (wersja PDF)

6. SIWZ część IV – Formularz ofertowy i załączniki ( wersja edytowalna)

6a. Standardowy Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia – JEDZ (wersja edytowalna)

7. Dokumentacja projektowa i przedmiary:

7.1. Cz. 1 – Przebudowa  kanalizacji sanitarnej w ul. Dworcowej i Marka Prawego w Strzelcach Opolskich

7.2. Cz. 2 – Przebudowa  kanalizacji sanitarnej w ul. Moniuszki i Jankowskiego w Strzelcach Opolskich

7.1. Cz. 3 – Przebudowa  sieci wodociągowej w ul. 1 Maja w Strzelcach Opolskich

8. Odpowiedzi na pytania Wykonawców

9. Informacja z otwarcia ofert – 12.10.2020

10. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.

11. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia.