PRZETARG NIEOGRANICZONY

na ROBOTY BUDOWLANE

Modernizacja systemu sieci wodociągowych i kanalizacyjnych – Etap III ul. 1 Maja w Strzelcach Opolskich – (kontrakt 10 i 4 ), w tym :

a)Budowa kanalizacji sanitarnej, przebudowa sieci wodociągowej magistralnej i rozdzielczej w ul. 1 Maja w Strzelcach Opolskich od węzła MAW56 do węzła MAW63 dla sieci magistralnej oraz od węzła MrW1 do MrW19 dla sieci rozdzielczej (kontrakt 4 i 10).

b) Przebudowa przyłączy wodociągowych na posesjach  prywatnych.

Nr zamówienia: PZP/W- 445/11/2019

Dokumenty do pobrania:

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Standardowy Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia – JEDZ

3. SIWZ część I – Instrukcja dla Wykonawców

4. SIWZ część II – Wzór umowy

5. SIWZ część III – Opis przedmiotu zamówienia

6. SIWZ część IV – Formularz ofertowy i załączniki (wersja PDF)

7. SIWZ część IV – Formularz ofertowy i załączniki ( wersja edytowalna)

8. Dokumentacja projektowa i przedmiary:

   8.1. Projekt  modernizacji sieci wod i kan

   8.2. Projekt przyłącza elektrycznego do PS 1 Maja

9. Informacja z otwarcia ofert – 30.01.2020

10. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

11. Zawiadomienia o udzieleniu zamówienia.