OFERTA PRACY – KIEROWNIK WYDZIAŁU KANALIZACYJNEGO

KIEROWNIK WYDZIAŁU KANALIZACYJNEGO

(Pełny etat)

Miejsce pracy: 47-100 Strzelce Opolskie ul. Mickiewicza 10, powiat: strzelecki, woj: opolskie.
Teren funkcjonowania Spółki: gminy Strzelce Opolskie i Jemielnica

Nazwa pracodawcy: Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich

Adres pracodawcy: 47-100 Strzelce Opolskie, powiat: strzelecki, woj: opolskie

Nazwa stanowiska: KIEROWNIK WYDZIAŁU KANALIZACYJNEGO

Zakres obowiązków:

 • nadzór nad funkcjonowaniem Wydziału Kanalizacyjnego i kierowanie jego pracownikami w sposób zapewniający prawidłową, terminową i zgodną z prawem realizację powierzonych zadań,
 • nadzór, kontrola nad eksploatacją i konserwacją oraz utrzymaniem w należytym stanie technicznym: oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacyjnych i obiektów na sieciach kanalizacyjnych w tym przepompowni ścieków,
 • planowanie, uzgadnianie i realizacja prac mających na celu zapewnienie ciągłości eksploatacyjnej i prawidłowości pracy urządzeń kanalizacyjnych,
 • nadzór nad racjonalną i celową gospodarką finansową z zachowaniem zasad przewidzianych obowiązującym prawem,
 • kontrola i nadzór nad prawidłową i racjonalną gospodarką materiałową i majątkiem pozostającym w dyspozycji Wydziału Kanalizacyjnego,
 • nadzór nad właściwą organizacją pracy podległego personelu, zapewniającą realizację zadań Wydziału zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy i regulaminami wewnętrznymi, w tym w szczególności racjonalne planowanie zatrudnienia w Wydziale, określanie wymaganych kwalifikacji, określanie potrzeb szkoleniowych, rozliczanie czasu pracy, planowanie urlopów, rzetelne prowadzenie dokumentacji związanej z czasem pracy,
 • nadzór nad realizacją umów i zleceń z zakresu zadań Wydziału,
 • zbieranie, przygotowywanie i sprawdzanie wszystkich dokumentów niezbędnych do udokumentowania prawidłowej realizacji i prawidłowego zakończenia inwestycji kanalizacyjnych realizowanych w Wydziale,
 • realizacja wymaganej prawem sprawozdawczości w zakresie spraw prowadzonych przez Wydział,
 • bieżąca analiza realizacji zadań Wydziału oraz przedkładanie bezpośredniemu przełożonemu sprawozdań z realizacji zadań,
 • nadzór nad dokumentacją techniczną w zakresie sieci kanalizacyjnych,
 • nadzór nad prowadzeniem gospodarki odpadowej.

Forma zatrudnienia: Umowa o pracę na okres próbny, docelowo umowa o pracę bezterminowa

Wymiar etatu: 1

Zmianowość pracy: jedna zmiana

Liczba godzin pracy w tygodniu: 40 (pełny etat)

Rodzaj wynagrodzenia: Wynagrodzenie brutto

Wysokość wynagrodzenia brutto: od 6500 PLN

System wynagradzania pracowników na tym stanowisku: Stawka miesięczna + dodatek za pełnienie funkcji kierowniczej

Data rozpoczęcia pracy: 01.06.2019

Wymagane wykształcenie dla kandydatów na to stanowisko: wyższe techniczne (mgr inż.) na kierunku inżynierii środowiska lub inżynierii sanitarnej. Akceptowalne również wykształcenie wyższe techniczne w innym kierunku połączone z doświadczeniem w pracy na podobnym stanowisku

Wymagane niezbędne dla kandydatów:

 • posiadanie  co najmniej pięcioletniego stażu pracy (w tym co najmniej trzyletni staż pracy na stanowiskach kierowniczych w branży sanitarnej – kanalizacja, woda, oczyszczanie ścieków),
 • doświadczenie w branży wodociągowo- kanalizacyjnej,
 • prawo jazdy kategorii „B”, praktyczna umiejętność prowadzenia samochodu,
 • umiejętność obsługi komputera w zakresie MS Office i Internetu,
 • umiejętność merytorycznego tworzenia pism i dokumentów,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność planowania, organizowania i nadzorowania pracy oraz kierowania zespołem,
 • dyspozycyjność,
 • brak prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na oferowanym stanowisku.

Wymagane pożądane dla kandydatów:

 • znajomość regulacji prawnych z zakresu obowiązujących przepisów i procedur związanych z powierzonymi do realizacji zadaniami, w szczególności ustawy Prawo wodne, ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Kodeks pracy, itp.
 • samodzielność i odpowiedzialność, zdolność do obiektywnej i analitycznej oceny sytuacji, umiejętność podejmowania decyzji, zorientowanie na osiągnięcie założonego celu, umiejętność delegowania zadań
 • doświadczenie w kierowaniu zespołem ludzi
 • znajomość topografii gmin Strzelce Opolskie i Jemielnica
 • gotowość do podnoszenia kwalifikacji zawodowych

Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy

Język aplikacji o pracę: polski

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys (CV), kopie świadectw pracy, dokumentów poświadczających wykształcenie i posiadane uprawnienia, oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie

Sposób przekazania dokumentów aplikacyjnych: osobiście, e-mail

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 15 maja 2019 roku na adres: e-mail: swik@swik.com.pl z podaniem stanowiska lub pocztą na adres: Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o., ul. Mickiewicza 10, 47-100 Strzelce Opolskie.

Dodatkowych informacji udziela Pani Urszula Połukord pod nr tel. 77 461 27 08.

Kandydaci, którzy złożyli aplikację i spełnili wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu zostaną zakwalifikowani do II etapu – rozmowy kwalifikacyjnej, która zostanie przeprowadzona w drugiej połowie maja 2019 w siedzibie Spółki.