Zawarcie umowy z Samorządem Województwa Opolskiego o przyznanie pomocy na realizację operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”

W dniu 02.12.2022 r. Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. zawarła umowę z Samorządem Województwa Opolskiego o przyznanie pomocy na realizację operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” pn. „Zaprojektowanie oraz przebudowa sieci wodociągowej i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jędrynie” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W ramach inwestycji planowana jest przebudowa istniejącej sieci wodociągowej z azbestocementu na sieć z tworzywa sztucznego oraz budowa ponad 2 km sieci kanalizacji sanitarnej. Inwestycja ma również objąć wykonanie odgałęzień do granic prywatnych działek, co umożliwi mieszkańcom przyłączenie się do nowych sieci. Wartość przyznanej pomocy wyniesie 4 184 996,00 zł netto.  Inwestycja zostanie zaprojektowana w 2023 r. a jej realizacja nastąpi w 2024 roku. Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. planują ogłosić w styczniu w2023 r. zapytanie ofertowe do zainteresowanych Wykonawców. Zadanie zostanie zrealizowane w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę zaprojektuje i zrealizuje inwestycję do końca 2024 r.