NABÓR NA STANOWISKO

Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

w Strzelcach Opolskich

(branża wodno-kanalizacyjna)

OGŁASZA

NABÓR NA STANOWISKO

SPECJALISTA

DS. PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI TECHNICZNEJ PROJEKTU

1. Opis stanowiska, zakres wykonywanych na stanowisku zadań:

 • koordynacja i nadzór nad prawidłowym i terminowym przebiegiem inwestycji;
 • sprawdzanie rozliczeń etapów inwestycji otrzymanych od Inspektora Nadzoru;
 • współpraca z projektantami w zakresie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych;
 • prowadzenie korespondencji tematycznej;
 • załatwianie skarg i wniosków w zakresie prowadzonych spraw;
 • w przypadku wystąpienia nieprawidłowości w realizacji umów – podejmowanie działań zapobiegawczych oraz wyjaśnianie niezgodności;
 • przygotowywanie informacji dla potrzeb wymaganego raportowania wewnętrznego
  i zewnętrznego.

2. Niezbędne wymagania:

 • wykształcenie: wyższe techniczne lub średnie techniczne (preferowane o specjalności: inżynieria sanitarna lub pokrewne);
 • praktyczna znajomość i umiejętność obsługi komputera (pakiet Office);
 • samodzielność, dyspozycyjność, operatywność;
 • niekaralność w zakresie przestępstw związanych z procesem budowlanym.

3. Mile widziane:

 • doświadczenie zawodowe w projektowaniu i realizacji lub eksploatacji systemów wod-kan., znajomość programów do kosztorysowania;
 • znajomość przepisów prawa budowlanego oraz procedur administracyjnych;
 • posiadanie uprawnień budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowo-kanalizacyjnych;
 • posiadanie prawa jazdy kat. B;
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.

4. Wymagane dokumenty:

 • Oświadczenie Kandydata (zgodnie z Art. 221 § 1 i § 2 Kodeksu Pracy) zawierające następujące dane:
  • imię (imiona) i nazwisko;
  • datę urodzenia;
  • dane kontaktowe;
  • wykształcenie;
  • kwalifikacje zawodowe;
  • przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
 • Oświadczenie Kandydata (zgodnie z Art. 221 § 4 Kodeksu Pracy) o niekaralności w zakresie przestępstw związanych z procesem budowlanym.

5. Spółka oferuje:

 • stabilne zatrudnienie;
 • znaczny zakres samodzielności przy wykonywaniu zadań;
 • dużą różnorodność zadań umożliwiającą rozwój zawodowy;
 • przyjazną atmosferę w pracy.

Spółka informuje, iż zgodnie z Art. 221 § 5 Kodeksu Pracy może żądać od Kandydata udokumentowania danych osobowych zawartych w złożonych Oświadczeniach, w zakresie niezbędnym do ich potwierdzenia.

Oferty z dopiskiem „Oferta na stanowisko Specjalisty ds. przygotowania i realizacji technicznej Projektu” prosimy przesyłać: na adres mailowy: swik@swik.com.pl albo adres pocztowy:
ul. Mickiewicza 10 47-100 Strzelce Opolskie lub składać osobiście w siedzibie Spółki
(adres wskazany powyżej) w terminie do dnia 15.05.2024r.

Zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE. 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 roku poz. 1781) oferty powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w składanych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych
do realizacji procesu rekrutacji. Jestem świadomy, że zgoda ta może być odwołana w każdym czasie.”

Zgodnie z Art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE. 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) i przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych Spółka informuje, że:

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych Kandydata będą Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich z siedzibą
  przy ulicy Mickiewicza 10, 47-100 Strzelce Opolskie, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych iod@swik.com.pl;
 2. dane zbierane są dla potrzeb trwającej rekrutacji oraz podjęcia ewentualnych działań
  przed zawarciem umowy i nie będą udostępniane innym podmiotom;
 3. podanie danych w zakresie określonym przepisami Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2023 roku poz. 1465) oraz aktów wykonawczych jest dobrowolne,
  ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i wymaga wyraźnej zgody Kandydata na ich przetwarzanie,
 4. dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będąprzetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Kandydatowi do pracy przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które dotyczą jego osoby zawartych w zbiorach danych (zgromadzonych przez Spółkę w procesie rekrutacji),
w tym prawo do dostępu do swoich danych i otrzymania ich kopii, uaktualnienia, poprawienia, uzupełnienia czy też ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz usunięcia tych danych
na zasadach i warunkach określonych w obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych.

Kandydatowi do pracy przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa)

Po zakończeniu rekrutacji, złożone/nadesłane dokumenty będą przez Spółkę zniszczone po upływie
6 miesięcy od daty wpływu. W przypadku dokumentacji mailowej zostanie ona trwale usunięta
z nośników Spółki.

Aplikujący oświadcza, że znane mu są zasady przetwarzania przez Strzeleckie Wodociągi
i Kanalizację Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich danych osobowych opublikowane na stronie internetowej Ogłoszeniodawcy.