Roboty budowlane – kanalizacja sanitarna i modernizacja sieci kanalizacyjnych

PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA ROBOTY BUDOWLANE
1. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Pięknej, Wilkowskiego, Opolskiej, Kolejowej
2. Dokończenie modernizacji sieci kanalizacyjnych i wodociągowych w ul. Leśnej
Pkt. 1 i 2 w Strzelcach Opolskich

Nr zamówienia: PZP/W-100/03/2018

Dokumenty do pobrania:

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Standardowy Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia – JEDZ

3. SIWZ część I – Instrukcja dla Wykonawców

4. SIWZ część II – wzór umowy

5. SIWZ część III – Opis przedmiotu zamówienia

6. SIWZ część IV – Formularz ofertowy i załączniki (wersja PDF)

7. SIWZ część IV – Formularz ofertowy i załączniki ( wersja edytowalna)

8. Dokumentacja projektowa i przedmiary:

a) część 1

b) część 2

9. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.