Odwiedzający

Odwiedza nas 1290 gości oraz 0 użytkowników.

Statystykla

Użytkowników:
1653
Artykułów:
103
Odsłon artykułów:
3320717

Dostawa i wdrożenie systemu zarządzania infrastrukturą sieci wodno-kanalizacyjnych

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

zapraszają do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia pn.

 

„Dostawa i wdrożenie systemu zarządzania infrastrukturą

sieci wodno-kanalizacyjnych”

 

Przedmiot oferty powinien być zgodny z warunkami przedstawionymi w następujących dokumentach:

 

1. Opis przedmiotu zamówienia oraz specyfikacja techniczna systemu zarządzania infrastrukturą sieci wodno-kanalizacyjnych

2. Wzór umowy w sprawie zamówienia na realizację zadania pod nazwą „Dostawa i wdrożenie systemu zarządzania infrastrukturą sieci wodno-kanalizacyjnych”

 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – sekretariat (pokój nr 103) w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 21.11.2014r. do godz. 11.00 lub przesłać na adres siedziby Zamawiającego z takim wyprzedzeniem czasowym, aby wpłynęła w terminie, który został określony wyżej. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystych, zabezpieczonych przed otwarciem kopertach. Koperty należy opisać następująco:

„Oferta na Dostawa i wdrożenie system zarządzania infrastrukturą sieci wodno-kanalizacyjnych”Nie otwierać przed dniem : 21.11.2014r. godz. 11.30

Zamawiający wymaga złożenia oferty w dwóch kopertach - wewnętrznej i zewnętrznej. Na kopercie wewnętrznej oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 21.11.2014r. o godz. 11.30

 

Ważne:

Zmiana terminu składania oraz otwarcia ofert.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – sekretariat (pokój nr 103) w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 05.12.2014r. do godz. 11.00  lub przesłać na adres siedziby Zamawiającego z takim wyprzedzeniem czasowym, aby wpłynęła w terminie, który został określony wyżej.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 05.12.2014r. o godz. 11.30

Odpowiedzi na pytania wykonawców nr 1 z dnia 18.11.2014r.

Odpowiedzi na pytania wykonawców nr 2 z dnia 18.11.2014r.

Odpowiedzi na pytania wykonawców nr 3 z dnia 01.12.2014r.

Odpowiedzi na pytania wykonawców nr 4 z dnia 02.12.2014r.

 

Ogólna instrukcja BHP dla firm zewnętrznych.

Załącznik do ogólnej instrukcji BHP (System powiadamiania..)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 

OGŁOSZENIE o udzieleniu zamówienia

OGŁOSZENIE o udzieleniu zamówienia

 

Budowa kanalizacji sanitarnej w Rożniątowie Etap I. Nr ogłoszenia:106919 - 2013.

 Ogłoszenie.

 

 

OGŁOSZENIE o wyborze oferty przetargu P-01/PZP/2013

OGŁOSZENIE o wyborze oferty

 

Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. informuje, iż Komisja powołana do wyboru oferty dot. "przetargu nieograniczonego Nr P-01/PZP/2013 na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Rożniątowie Etap I" dokonała wyboru.

 

PRZETARG PZP/W-205/04/2013

 

Projekt POIIS

 

 

OGŁOSZENIE o przetargu

 

" Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na usługi o wartości wyższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 113 poz. 759 z 2010r. z późn. zm.)  pod nazwą:

 

USŁUGA NADZORU INWESTORSKIEGO

nad realizacją zadań inwestycyjnych Projektu:

„Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Strzelce Opolskie”

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

 

Nr zamówienia: PZP/W-205/04/2013"

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia cz. I

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia cz. II

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia cz. III

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia cz. IV wzory formularze

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia cz. IV formularze