Odwiedzający

Odwiedza nas 48 gości oraz 0 użytkowników.

Statystykla

Użytkowników:
2376
Artykułów:
104
Odsłon artykułów:
3373698

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Strzelcach Opolskich przy ul. Bocznicowej

STRZELECKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SP. Z O.O.

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

NA REALIZACJĘ ZADANIA

 

„BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ W STRZELCACH OPOLSKICH

PRZY UL. BOCZNICOWEJ”

Nr zamówienia: PZP/W-037/01/2018

 

Warunki  realizacji zamówienia zostały określone w niżej wymienionych dokumentach, stanowiących załączniki do zapytania ofertowego. 

Dokumenty do pobrania:

 1. SIWZ cz. I – Instrukcja dla Wykonawców
 2. SIWZ cz. II – Wzór umowy
 3. SIWZ cz. III – Opis przedmiotu zamówienia
 4. Załączniki do SIWZ - Formularze ofertowe, wzory
 5. Wzór karty gwarancyjnej
 6. Dokumentacja techniczna
 7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz udzieleniu zamówienia

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego do dnia 1 marca 2018 r. do godz. 11.00 – sekretariat. Ip.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 1 marca 2018 r. o godz. 11.15 w siedzibie Zamawiającego, na pierwszym piętrze, w sali konferencyjnej.

Dostawa agregatu pompowego na oczyszczalnię

OGŁOSZENIE o zamówieniu

 

„DOSTAWA AGREGATU POMPOWEGO NA OCZYSZCZALNIĘ”

 

Nr zamówienia: PZP/W-236/06/2016

Dokumenty do pobrania:

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Miejsce i termin otwarcia ofert:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: 47-100 Strzelce Opolskie, ul. Mickiewicza 10 w sekretariacie (I piętro) w terminie do dnia 13.06.2016r. do godz. 11:00

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 13.06.2016r. o godz. 11:15.

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dn. 17.06.2016r.

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego nr PZP/W-179/04/2016

OGŁOSZENIE o zamówieniu

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego nr PZP/W-179/04/2016

 

Nazwa zadania:

Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na modernizację systemu zaopatrzenia w wodę w sołectwie Jędrynie , Kalinowice i Ligota Dolna oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Jędrynie wraz z uzyskaniem pozwoleń na budowę.

 

Dokumenty do pobrania:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Zał. nr 1 Projekt umowy
 4. Zał. nr 2 – 6 Formularze ofertowe
 5. Zał. nr 7 Ogólna instrukcja BHP
 6. Zał. nr 8 Plan sytuacyjny Jędrynie
 7. Zał. nr 9 Plan sytuacyjny Kalinowice
 8. Zał. nr 10 Plan sytuacyjny Ligota Dolna

Miejsce i termin otwarcia ofert:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego : 47-100 Strzelce Opolskie, ul. Mickiewicza 10 w sekretariacie (I piętro)
w terminie do dnia 11.05.2016 r. do godz. 11:00

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 11.05.2016 r. o godz. 11:15

 

Zawiadomienie z dn. 16.05.2016r. o unieważnieniu postępowania

 

Modernizacja oczyszczalni

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego nr PZP/W-088/02/2016

 

Nazwa zadania:

 

Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na modernizację oczyszczalni ścieków w Strzelcach Opolskich wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.Dokumenty do pobrania:

1. Ogłoszenie o zamówieniu

1.1. Zmiana z dn. 29.02.2016r. do ogłoszenia o zamówieniu (zmiana terminu składania i otwarcia ofert)
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
3. Specyfikacja Techniczna - opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do SIWZ    
    3.1. Pozwolenie wodnoprawne z dnia 25.11.2010r. - załącznik nr 1a
    3.2. Raport z pracy oczyszczalni ścieków za rok 2010 - załącznik nr 1b
    3.3. Raport z pracy oczyszczalni ścieków za rok 2011 - załącznik nr 1c
    3.4. Raport z pracy oczyszczalni ścieków za rok 2012 - załącznik nr 1d
    3.5. Raport z pracy oczyszczalni ścieków za rok 2013 - załącznik nr 1e
    3.6. Raport z pracy oczyszczalni ścieków za rok 2014 - załącznik nr 1f
    3.7. Dane do raportu z pracy oczyszczalni ścieków za rok 2015 - załącznik nr 1g
4. Formularze ofertowe - załączniki od nr 2-6 do SIWZ
5. Wzór umowy - załącznik nr 7 do SIWZ
6. Ogólna instrukcja BHP - załącznik nr 8 do SIWZ

7. Odpowiedzi na pytania - zmiany w SIWZ z dn. 29.02.2016r.

8. Odpowiedzi na pytania z dn. 03.03.2016r.

 

Miejsce i termin otwarcia ofert:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego : 47-100 Strzelce Opolskie, ul. Mickiewicza 10 w sekretariacie (I piętro)
w terminie do dnia 08.03.2016r. do godz. 11:00

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 08.03.2016r. o godz. 11:15

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie z dn. 23.03.2016r. o udzieleniu zamówienia