Podpisanie umowy o dofinansowanie Projektu w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w dniu 25 lutego 2010 roku.

Spotkanie , którego celem było podpisanie umowy o dofinansowanie Projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Strzelce Opolskie” w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko miało miejsce 25 lutego 2010 roku. W Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przy ulicy Konstruktorskiej 3a obecni byli członkowie Zarządu Beneficjenta- Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji, Wójt Gminy Jemielnica i Burmistrz Strzelec Opolskich, Z-ca Prezesa NFOŚ i GW , pracownicy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ,
oraz Kierownik Biura Jednostki Realizującej Projekt . Umowę ze strony Beneficjenta podpisali: Prezes Zarządu- Pan Marian Waloszyński i Wiceprezes Zarządu – Pan Tomasz Gibki, natomiast ze strony Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: Z-ca Prezesa NFOŚ i GW –Z-ca Prezesa Zarządu NFOŚ i GW Pani Małgorzata Skucha i Pełnomocnik – Zastępca Głównego Księgowego Pan Janusz Topolski.
Po kilku latach przygotowań , rozpoczęta zostanie inwestycja polegająca na budowie kanalizacji sanitarnej w 13 sołectwach Gminy Strzelce i Jemielnica oraz budowie 5,1 km sieci wodociągowej w miejscowości Szymiszów Osiedle. Planowany całkowity koszt netto realizacji projektu to 127.112.400,00 złotych (brutto ponad 154 miliony złotych), a maksymalne dofinansowanie Projektu z Funduszu Spójności wyniesie 79.146.326,00 złotych i stanowi ponad 63% wartości Projektu netto.

Na zdjęciu od lewej: Burmistrz Strzelec Opolskich-Tadeusz Goc, Prezes Zarządu Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. –Marian Waloszyński, Wiceprezes Zarządu Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.-Tomasz Gibki, Z-ca Prezesa NFOiGW- Małgorzata Skucha, Ekspert w Departamencie Ochrony Wód NFOŚiGW- Maria Kosiak