„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

OPIS PROJEKTU

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej na realizację zadania pn. „Zaprojektowanie i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Kalinowice w gminie Strzelce Opolskie” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Istniejąca stacja wodociągowa zapewnia dostawę wody do miejscowości: Kalinowice, Kalinów, Dolna Lipa, Niwki oraz Ligota Dolna.

W ramach projektu zostanie wykonane:

 • Budowa kontenerowego budynku SUW
 • Montaż nowego zestawu pomp II°
 • Instalacja układu dezynfekcji wody
 • Instalacja systemu uzdatniania wody wraz z sondą do pomiaru azotanów
 • Montaż nowych pomp I° znajdujących się w studniach
 • Wykonanie nowych obudów i uzbrojenie wszystkich studni
 • Remont zbiornika wody
 • Wykonanie zabezpieczenia wody p-poż dla wsi Ligota Dolna
 • Wykonanie rurociągów między obiektowych

Efektem przebudowy i rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody będzie:

 • uzyskanie wody do celów konsumpcyjnych, której skład będzie w pełni odpowiadać obowiązującym normom
 • poprawa niezawodności pracy Stacji Uzdatniania Wody,
 • zapewnienie ciągłej pracy i założonej efektywności uzdatniania wody,
 • zwiększenie bezpieczeństwa dostawy wody poprzez wdrożenie zdalnego monitoringu pracy
 • mniejsza energochłonność SUW dzięki zamontowaniu sprawniejszych energetycznie pomp

STAN ISTNIEJĄCY

Stacja Wodociągowa obejmuje ogrodzony teren o powierzchni ok. 16,77 arów . Składa się z:

 • trzech studni głębinowych,
 • naziemnego zbiornika wody o pojemności V=150 m3,
 •  zestawu pomp drugiego stopnia znajdującego się w stalowym kontenerze
 •  chlorownia
Zdjęcie 1 Studnia nr 1A – ujmująca wodę z poziomu dolnego triasu
Zdjęcie 1 Studnia nr 1A – ujmująca wodę z poziomu dolnego triasu
Zdjęcie 2 Studnia nr 2 ujmująca wodę z dolnego triasu, razem ze studnią nr 1A osiągają maksymalną wydajność Q=50m3/h
Zdjęcie 2 Studnia nr 2 ujmująca wodę z dolnego triasu, razem ze studnią nr 1A osiągają maksymalną wydajność Q=50m3/h
Zdjęcie 3 Studnia K2A, ujmująca wodę z pstrego piaskowca o wydajności maksymalnej Q=12 m3/h
Zdjęcie 3 Studnia K2A, ujmująca wodę z pstrego piaskowca o wydajności maksymalnej Q=12 m3/h
Zdjęcie 4 Zestaw pomp drugiego stopnia składający się z pompy pilotującej, pompy minimalnej, pomy pośredniej oraz pompy szczytowej
Zdjęcie 4 Zestaw pomp drugiego stopnia składający się z pompy pilotującej, pompy minimalnej, pomy pośredniej oraz pompy szczytowej
Zdjęcie 5 Naziemny zbiornik wodny o objętości 150 m3 zaizolowany styropianem.
Zdjęcie 5 Naziemny zbiornik wodny o objętości 150 m3 zaizolowany styropianem.
Zdjęcie 6 Chlorownia składa się ze zbiornika podchlorynu sodu oraz pompki dozującej.
Zdjęcie 6 Chlorownia składa się ze zbiornika podchlorynu sodu oraz pompki dozującej.

PRZEBIEG REALIZACJI INWESTYCJI

Dnia 6.07.2020 r. została podpisana umowa z Samorządem Województwa Opolskiego, dotycząca przyznania Strzeleckim Wodociągom i Kanalizacji Sp. z o.o. jako beneficjentowi pomocy finansowej na realizację operacji pn. „Zaprojektowanie i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Kalinowice w gminie Strzelce Opolskie” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”.

Realizowana przez Beneficjenta operacja ma na celu wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Dzięki tym działaniom zostanie podniesiona jakość życia i zdrowia mieszkańców oraz nastąpi rozwój infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę.

Inwestycja wykonywana będzie w formule „Zaprojektuj i wybuduj”.

Realizacja zadania prowadzona będzie w dwóch etapach. Pierwszy obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, drugi – roboty budowlane.

Szacowany całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 1 518 000,00 zł, wartość dotacji PROW: 965 000 zł,

w tym:

etap I – kwota 54 000 zł

etap II – kwota 911 000 zł

Terminy realizacji poszczególnych etapów:

etap I do 31.05.2021 r.

etap II do 31.05.2022 r.

W sierpniu 2020 r. rozpoczęto postępowanie w trybie zapytania ofertowego, do którego przystąpiło czterech wykonawców. 

Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja dołączona do zapytania ofertowego PZP/W- 277/08/2020.

http://swik.com.pl/zapytanie-ofertowe-zaprojektowanie-i-rozbudowa-stacji-uzdatniania-wody-w-miejscowosci-kalinowice-w-gminie-strzelce-opolskie/

Po przeprowadzonym postępowaniu zgodnie z zachowaniem zasady konkurencyjności na „Zaprojektowanie i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Kalinowice w gminie Strzelce Opolskie” wyłoniono Wykonawcę. Jest nią firma Funam Sp. z o.o. mająca swą siedzibę we Wrocławiu.

Umowa z wykonawcą została podpisana w dniu 30.10.2020 r. na kwotę 1 230 000,00 zł. netto. Wykonawca zobowiązał się wykonać przedmiot umowy do dnia 30.04.2022 r.

Styczeń 2021 r.

W związku z faktem, że koszt całkowity operacji uległ zmianie podpisano aneks z Samorządem Województwa Opolskiego zmniejszający wartość całkowitą zadania do kwoty 1 280 850,00 zł netto, 1  575 445,5 zł brutto a dotację do kwoty 815 004 zł, w tym:

etap I – kwota dotacji  57 807,00 zł

etap II – kwota  dotacji 757 197,00 zł

Zmiana wielkości czcionki
Zmiana kontrastu