NABÓR NA STANOWISKO

Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

w Strzelcach Opolskich

OGŁASZA

NABÓR NA STANOWISKO

DYSPOZYTORA

WOD. – KAN.

1. Opis stanowiska, zakres wykonywanych na stanowisku zadań:

 • nadzór i organizacja pracy brygad operatorów urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych,
 • realizacja zadań Działu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy
  i regulaminami wewnętrznymi, prowadzenie dokumentacji związanej z czasem pracy,
 • kontrola i nadzór nad systemem monitoringu obiektów i urządzeń wodociągowo -kanalizacyjnych,
 • ewidencjonowanie zdarzeń awaryjnych i koordynacja ich usuwania przez kierowanie
  do tych zdarzeń stosownych sił i środków osobowych i technicznych, aktualizowanie danych technicznych sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w zakresie nadzorowanych robót,
 • realizacja przedsięwzięć obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego na terenie działania Spółki,
 • wydawanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wod.-kan.,
 • uzgadnianie dokumentacji budowlanej, opiniowanie branżowej dokumentacji technicznej,
 • obsługa Klientów Spółki w zakresie przyjmowania wniosków, zleceń, skarg
  i reklamacji,
 • kontrola i nadzór nad prawidłową i racjonalną gospodarką materiałową
  i majątkiem pozostającym w dyspozycji Służby Utrzymania Ruchu – Dyspozytorów,
 • realizacja wymaganej prawem sprawozdawczości w zakresie spraw prowadzonych
  przez Służbę Utrzymania Ruchu – Dyspozytorów,
 • bieżąca analiza realizacji zadań Służby Utrzymania Ruchu oraz przedkładanie bezpośredniemu przełożonemu sprawozdań z realizacji zadań,

2. Niezbędne wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne (mgr inż.) na kierunku inżynierii środowiska
  lub inżynierii sanitarnej (akceptowalne również wykształcenie wyższe techniczne
  w innym kierunku połączone z doświadczeniem w pracy na podobnym stanowisku),
 • doświadczenie w branży wodociągowo- kanalizacyjnej,
 • umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji oraz zdolność podejmowania decyzji w sytuacjach stresowych,
 • prawo jazdy kategorii „B”, praktyczna umiejętność prowadzenia samochodu,
 • umiejętność obsługi komputera w zakresie MS Office i Internetu,
 • umiejętność merytorycznego tworzenia pism i dokumentów, sporządzania sprawozdań
  i raportów,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność planowania, organizowania i nadzorowania pracy oraz kierowania zespołem,
 • dyspozycyjność, komunikatywność, zaangażowanie,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na oferowanym stanowisku.

3. Mile widziane:

 •  znajomość regulacji prawnych z zakresu obowiązujących przepisów i procedur związanych z powierzonymi do realizacji zadaniami, w szczególności Ustawy Prawo wodne, Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Ustawy Kodeks pracy, itp.
 • samodzielność i odpowiedzialność, zdolność do obiektywnej i analitycznej oceny sytuacji, umiejętność podejmowania decyzji, zorientowanie na osiągnięcie założonego celu, umiejętność delegowania zadań,
 • doświadczenie w kierowaniu zespołem ludzi,
 • znajomość topografii gmin Strzelce Opolskie i Jemielnica
 • gotowość do podnoszenia kwalifikacji zawodowych

4. Normy czasu pracy

wyznaczone grafikiem 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku z zachowaniem dobowej normy czasu pracy w godzinach 7:00 – 23:00

5. Wymagane dokumenty:

 • Oświadczenie Kandydata (zgodnie z Art. 221 § 1 Kodeksu Pracy) zawierające następujące dane:
  • imię (imiona) i nazwisko,
  • datę urodzenia,
  • dane kontaktowe,
  • wykształcenie,
  • kwalifikacje zawodowe,
  • przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

6. Spółka oferuje:

 • stabilne zatrudnienie;
 • znaczny zakres samodzielności przy wykonywaniu zadań;
 • dużą różnorodność zadań umożliwiającą rozwój zawodowy;
 • przyjazną atmosferę w pracy;
 • atrakcyjne wynagrodzenie.

Spółka informuje, iż zgodnie z Art. 221 § 5 Kodeksu Pracy może żądać od Kandydata udokumentowania danych osobowych zawartych w złożonych Oświadczeniach, w zakresie niezbędnym do ich potwierdzenia.

Oferty z dopiskiem „Oferta na stanowisko Dyspozytora wod.-kan.” prosimy przesyłać: na adres mailowy: swik@swik.com.pl albo adres pocztowy: ul. Mickiewicza 10, 47-100 Strzelce Opolskie lub składać osobiście w siedzibie Spółki (adres wskazany powyżej) w terminie do dnia 31.01.2020r.

Zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE. 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)
oferty powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w składanych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych
do realizacji procesu rekrutacji. Jestem świadomy, że zgoda ta może być odwołana w każdym czasie.”

Zgodnie z Art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE. 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) 
Spółka informuje, że:

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych Kandydata będą Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich z siedzibą
  przy ulicy Mickiewicza 10, 47-100 Strzelce Opolskie;
 2. dane zbierane są dla potrzeb trwającej rekrutacji oraz podjęcia ewentualnych działań
  przed zawarciem umowy i nie będą udostępniane innym podmiotom;
 3. Kandydat podający swoje dane w ramach procesu rekrutacji ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
 4. podanie danych w zakresie określonym przepisami Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1040 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych jest dobrowolne,
  ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji. Podanie dodatkowych danych osobowych
  jest dobrowolne i wymaga wyraźnej zgody Kandydata na ich przetwarzanie.

Kandydatowi do pracy przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które dotyczą jego osoby zawartych w zbiorach danych (zgromadzonych przez Spółkę w procesie rekrutacji),
w tym prawo do uaktualnienia, uzupełnienia czy też usunięcia tych danych na zasadach
i warunkach określonych w obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych.

Po zakończeniu rekrutacji, złożone/nadesłane dokumenty będą przez Spółkę zniszczone po upływie
6 miesięcy od daty wpływu. W przypadku dokumentacji mailowej zostanie ona trwale usunięta
z nośników Spółki. Aplikujący oświadcza, że znane mu są zasady przetwarzania przez Strzeleckie Wodociągi
i Kanalizację Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich danych osobowych opublikowane na stronie internetowej Ogłoszeniodawcy.