KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Wypełniając ustawowy obowiązek uregulowany zapisami Art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. informuje, że:
1. Administratorem danych osobowych zbioru danych osobowych „Kandydaci
do pracy – rekrutacja” są Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o.
z siedzibą przy ul. Mickiewicza 10 47-100 Strzelce Opolskie, tel. kontaktowy 77/461 27 08.
Zgromadzone w zbiorze dane osobowe będą przetwarzane w celu trwającej rekrutacji oraz podjęcia ewentualnych działań przed zawarciem umowy i nie będą udostępnianie innym podmiotom.
Podanie danych w zakresie określonym przepisami Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy oraz aktów wykonawczych jest dobrowolne, ale konieczne
do przeprowadzenia rekrutacji. Podanie dodatkowych danych osobowych
jest dobrowolne i wymaga wyraźnej zgody Kandydata na ich przetwarzanie
Kandydatowi do pracy przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych,
które dotyczą jego osoby zawartych w zbiorach danych (zgromadzonych przez Spółkę w procesie rekrutacji), w tym prawo do uaktualnienia, uzupełnienia czy też usunięcia tych danych na zasadach i warunkach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych. Po zakończeniu rekrutacji, złożone dokumenty będą niezwłocznie
przez Spółkę odesłane na adres do korespondencji wskazany przez Kandydata.
W przypadku dokumentacji mailowej zostanie ona trwale usunięta z nośników Spółki.
2. Administratorem danych osobowych zbioru danych osobowych „Współpracownicy”
są Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Mickiewicza 10 47-100 Strzelce Opolskie, tel. kontaktowy 77/461 27 08.
Zgromadzone w zbiorze dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań związanych ze świadczeniem usług na rzecz Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. i nie będą udostępnianie innym podmiotom.
Dane osobowe należące do w/w zbioru danych będą przechowywane przez okres 6 lat od zakończenia współpracy, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania.
3. Administratorem danych osobowych zbioru danych osobowych „Kontrahenci”
są Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Mickiewicza 10 47-100 Strzelce Opolskie, tel. kontaktowy 77/461 27 08.
Zgromadzone w zbiorze dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań związanych ze świadczeniem usług na rzecz Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. oraz przez Strzeleckie Wodociągi i Kanalizację Sp. z o.o. i nie będą udostępnianie innym podmiotom.
Dane osobowe należące do w/w zbioru danych będą przechowywane przez okres 6 lat od zakończenia współpracy, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania.
4. Administratorem danych osobowych zbioru danych osobowych „Rejestr skarg, reklamacji, wniosków i interwencji” są Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Spółka
z o.o. z siedzibą przy ul. Mickiewicza 10 47-100 Strzelce Opolskie, tel. kontaktowy 77/461 27 08.
Zgromadzone w zbiorze dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia skargi, reklamacji, wniosku lub interwencji i nie będą udostępnianie innym podmiotom.
Dane osobowe należące do w/w zbioru danych będą przechowywane przez okres 6 lat od zakończenia współpracy, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania.
5. Administratorem danych osobowych zbioru danych osobowych „Odbiorcy usług wodnokanalizacyjnych oraz Strony umów o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków” są Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. z siedzibą
przy ul. Mickiewicza 10 47-100 Strzelce Opolskie, tel. kontaktowy 77/461 27 08.
Zgromadzone w zbiorze dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz rozliczania należności za usługi wodno-kanalizacyjne i nie będą udostępnianie innym podmiotom.
Dane osobowe należące do w/w zbioru danych będą przechowywane przez okres 6 lat od zakończenia współpracy, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych
i ich poprawiania.
6. Administratorem danych osobowych zbioru danych osobowych „Sprawy roszczeniowe, zwrot kosztów budowy urządzeń, służebności i refundacje, przejmowanie urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych” są Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Mickiewicza 10 47-100 Strzelce Opolskie, tel. kontaktowy 77/461 27 08.
Zgromadzone w zbiorze dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań związanych ze sprawami roszczeniowymi, zwrotem kosztów budowy urządzeń, służebnościami i refundacjami oraz przejmowaniem urządzeń wodociągowych
lub kanalizacyjnych i nie będą udostępnianie innym podmiotom.
Dane osobowe należące do w/w zbioru danych będą przechowywane przez okres 6 lat od zakończenia współpracy, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
oraz Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania.
7. Administratorem danych osobowych zbioru danych osobowych „Klienci zlecający usługi w ramach cenników obowiązujących w Spółce” są Strzeleckie Wodociągi
i Kanalizacja Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Mickiewicza 10 47-100 Strzelce Opolskie, tel. kontaktowy 77/461 27 08.
Zgromadzone w zbiorze dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zleconej Spółce usługi i nie będą udostępnianie innym podmiotom.
Dane osobowe należące do w/w zbioru danych będą przechowywane przez okres 6 lat od zakończenia współpracy, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania.
8. Administratorem danych osobowych zbioru danych osobowych „Występujący
o warunki techniczne przyłączenia nieruchomości do sieci wodno-kanalizacyjnej, wydanie opinii w sprawie przyłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej i zawarcie umów przyłączeniowych, uzgadnianie projektów budowlanych, występujący
o uzgodnienie rozwiązania technicznego podłączenia lub budowy sieci
oraz odbiory techniczne” są Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o.
z siedzibą przy ul. Mickiewicza 10 47-100 Strzelce Opolskie, tel. kontaktowy 77/461 27 08.
Zgromadzone w zbiorze dane osobowe będą przetwarzane w celu ustalenia warunków
i uprawnień osób do przyłączenia ich nieruchomości do sieci wodno-kanalizacyjnej będącej w posiadaniu Administratora Danych Osobowych i nie będą udostępnianie innym podmiotom.
Dane osobowe należące do w/w zbioru danych będą przechowywane przez okres 6 lat od wydania warunków, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
oraz Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania.
9. Administratorem danych osobowych zbioru „Dane osobowe pozyskane za pomocą wideonadzoru (monitoringu)” są Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o.
z siedzibą przy ul. Mickiewicza 10 47-100 Strzelce Opolskie, tel. kontaktowy 77/461 27 08.
Zgromadzone w zbiorze dane osobowe będą przetwarzane w celu poprawy bezpieczeństwa Klientów/Odbiorców usług oraz Pracowników Spółki, a także rejestrowania wejść i wyjść Pracowników SWiK Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich
w godzinach świadczenia przez nich pracy i nie będą udostępnianie innym
(oprócz uprawnionych) podmiotom i organom. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania.
Obraz pochodzący z monitoringu wizyjnego jest przechowywany przez okres 14 dni
od dnia jego pierwszego zarejestrowania na elektronicznym nośniku informacji — dysku twardym należącego do Spółki rejestratora.
Monitoringiem wizyjnym objęte są następujące budynki, pomieszczenia oraz place SWiK Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich:
1) plac wjazdowy do SWIK Sp. z o.o. od ul. Mickiewicza 10 w Strzelcach Opolskich,
2) budynek siedziby Spółki przy ul. Mickiewicza 10 w Strzelcach Opolskich — wejście do Biura Obsługi Klienta (BOK), BOK, KASA, wejście boczne, klatka schodowa,
3) parking przy siedzibie Spółki ul. Mickiewicza 10 w Strzelcach Opolskich,
4) plac manewrowy przy siedzibie Spółki ul. Mickiewicza 10 w Strzelcach Opolskich,
5) pomieszczenie magazynowe przy siedzibie Spółki ul. Mickiewicza 10
w Strzelcach Opolskich,
6) budynki, plac parkingowy oraz magazyny Stacji Uzdatniania Wody Kosice Strzelce Opolskie,
7) budynki, place parkingowe oraz magazynowe Oczyszczalni Ścieków w Strzelcach Opolskich.
Dane osobowe Klienta/Odbiorcy usług oraz Pracownika SWiK Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich są przetwarzane fakultatywnie (dobrowolnie) na podstawie Art. 23 ust. l pkt. 5 Ustawy o ochronie danych osobowych oraz obligatoryjnie (obowiązkowo)
na podstawie Art. 27 ust. 2 pkt. 5 Ustawy. Odmowa udostępnienia danych osobowych przez Klienta/Odbiorcę usług oraz Pracownika SWiK Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich spowoduje odmowę wstępu na teren Spółki. Klientowi/Odbiorcy usług
oraz Pracownikowi SWiK Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich przysługuje prawo
do kontroli przetwarzania swoich danych osobowych w trybie Art. 32 Ustawy.
10. Administratorem danych osobowych zbioru danych osobowych „Rejestr Klientów korzystających z e-faktury” są Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o.
z siedzibą przy ul. Mickiewicza 10 47-100 Strzelce Opolskie, tel. kontaktowy 77/461 27 08.
Spółka dokłada wszelkiej staranności w zakresie dbałości o poufność danych swoich Klientów. Dlatego też, wszelkie dane osobowe zamieszczane w Serwisie internetowym Spółki lub przetwarzane w związku z jego prowadzeniem
są przechowywane zgodnie z wymogami obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
Poprzez Serwis internetowy SWiK Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich zbiera jedynie dane osobowe niezbędne do prawidłowego przekazania drogą elektroniczną wskazań wodomierzy zamontowanych u Odbiorców i ich weryfikacji w przypadku formularza
do podania wskazań wodomierza oraz do informowania zainteresowanych osób
o bieżącej działalności Spółki. Zgromadzone w zbiorze dane osobowe będą przetwarzane w celu wystawienia e-faktury.
Zebrane dane będą wykorzystywane tylko i wyłącznie w celach powyżej wskazanych. Spółka nie będzie sprzedawać, przekazywać, ani użyczać przetwarzanych danych osobowych zamieszczonych w Serwisie z wyjątkiem przypadków, w których wymagają tego przepisy prawa regulujące obszar działalności SWiK Sp. z o.o.
w Strzelcach Opolskich.
Dane osobowe należące do w/w zbioru danych będą przechowywane przez okres 6 lat od zakończenia współpracy, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
Zgodnie z przepisami postanowieniami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych każdy Odbiorca, który podaje swoje dane osobowe
za pośrednictwem Serwisu internetowego Spółki ma prawo do ich wglądu, a także
do poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, prostowania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych.
11. Administratorem danych osobowych „Zebranych danych osobowych” są Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Mickiewicza 10 47-100 Strzelce Opolskie, tel. kontaktowy 77/461 27 08.
Zebrane dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane pytania i nie będą udostępnianie innym podmiotom. Podanie danych osobowych
jest dobrowolne. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania.
Dane udostępnione przez osoby powierzające swoje dane osobowe Spółce nie będą podlegały profilowaniu.
Wszelką, kierowaną drogą elektroniczną korespondencję związaną z wykonywaniem praw dotyczących swoich danych osobowych przetwarzanych przez Spółkę należy przekazywać pod adres swik@swik.com.pl lub przesyłać listem poleconym na adres: Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Mickiewicza 10 47-100 Strzelce Opolskie.
Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.