Nasze przedsiębiorstwo jest spółką prawa handlowego, zarejestrowaną w Sądzie Gospodarczym w Opolu w rejestrze handlowym z godłem KRS 0000131719, pod firmą:
Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Kapitał zakładowy wynosi 71.166.700 złotych (siedemdziesiąt jeden milionów sto sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset złotych) i dzieli się na 129.394 (sto dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt cztery) udziały. Wartość nominalna udziału wynosi 550 (pięćset pięćdziesiąt) złotych.

z czego:

  • Gmina Strzelce Opolskie posiada 675 (sto siedemnaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć) udziałów wartości po 550 (pięćset pięćdziesiąt) złotych każdy, o łącznej wartości 64.721.250 (sześćdziesiąt cztery miliony siedemset dwadzieścia jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) złotych.
  • Gmina Jemielnica – posiada 11.719 (jedenaście tysięcy siedemset dziewiętnaście) udziałów wartości po 550 (pięćset pięćdziesiąt) złotych  każdy, o łącznej wartości 6.445.450 (sześć milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt) złotych.
Statystyczny numer identyfikacyjny – regon 530997537
Zmiana wielkości czcionki
Zmiana kontrastu