Nasze przedsiębiorstwo jest spółką prawa handlowego, zarejestrowaną w Sądzie Gospodarczym w Opolu w rejestrze handlowym z godłem KRS 0000131719, pod firmą:
Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 68.531.650 (sześćdziesiąt osiem milionów pięćset trzydzieści jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt) złotych i dzieli się na 124.603 (sto dwadzieścia cztery tysiące sześćset trzy) udziałów po 550 (pięćset pięćdziesiąt) złotych każdy, z czego:

  • Gmina Strzelce Opolskie posiada 114.039 (sto czternaście tysięcy trzydzieści dziewięć) udziałów o łącznej wartości 62.721.450 (sześćdziesiąt dwa miliony siedemset dwadzieścia jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt) złotych,
  • Gmina Jemielnica – posiada 10.564 (dziesięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt cztery) udziałów o łącznej wartości 5.810.200 (pięć milionów osiemset dziesięć tysięcy dwieście) złotych.
Statystyczny numer identyfikacyjny – regon 530997537