Dostawa i wdrożenie systemu zarządzania infrastrukturą sieci wodno-kanalizacyjnych

Ogłoszenie o zamówieniu

Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

zapraszają do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia pn.

„Dostawa i wdrożenie systemu zarządzania infrastrukturą

sieci wodno-kanalizacyjnych”

Przedmiot oferty powinien być zgodny z warunkami przedstawionymi w następujących dokumentach:

1. Opis przedmiotu zamówienia oraz specyfikacja techniczna systemu zarządzania infrastrukturą sieci wodno-kanalizacyjnych

2. Wzór umowy w sprawie zamówienia na realizację zadania pod nazwą „Dostawa i wdrożenie systemu zarządzania infrastrukturą sieci wodno-kanalizacyjnych”

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – sekretariat (pokój nr 103) w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 21.11.2014r. do godz. 11.00 lub przesłać na adres siedziby Zamawiającego z takim wyprzedzeniem czasowym, aby wpłynęła w terminie, który został określony wyżej. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystych, zabezpieczonych przed otwarciem kopertach. Koperty należy opisać następująco:

„Oferta na Dostawa i wdrożenie system zarządzania infrastrukturą sieci wodno-kanalizacyjnych”Nie otwierać przed dniem : 21.11.2014r. godz. 11.30

Zamawiający wymaga złożenia oferty w dwóch kopertach – wewnętrznej i zewnętrznej. Na kopercie wewnętrznej oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 21.11.2014r. o godz. 11.30

Ważne:

Zmiana terminu składania oraz otwarcia ofert.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – sekretariat (pokój nr 103) w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 05.12.2014r. do godz. 11.00 lub przesłać na adres siedziby Zamawiającego z takim wyprzedzeniem czasowym, aby wpłynęła w terminie, który został określony wyżej.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 05.12.2014r. o godz. 11.30

Odpowiedzi na pytania wykonawców nr 1 z dnia 18.11.2014r.

Odpowiedzi na pytania wykonawców nr 2 z dnia 18.11.2014r.

Odpowiedzi na pytania wykonawców nr 3 z dnia 01.12.2014r.

Odpowiedzi na pytania wykonawców nr 4 z dnia 02.12.2014r.

Ogólna instrukcja BHP dla firm zewnętrznych.

Załącznik do ogólnej instrukcji BHP (System powiadamiania..)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty