Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Strzelcach Opolskich przy ul. Bocznicowej

STRZELECKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SP. Z O.O.

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

NA REALIZACJĘ ZADANIA

 

„BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ W STRZELCACH OPOLSKICH
PRZY UL. BOCZNICOWEJ”
Nr zamówienia: PZP/W-037/01/2018

Warunki  realizacji zamówienia zostały określone w niżej wymienionych dokumentach, stanowiących załączniki do zapytania ofertowego. 

Dokumenty do pobrania:

  1. SIWZ cz. I – Instrukcja dla Wykonawców
  2. SIWZ cz. II – Wzór umowy
  3. SIWZ cz. III – Opis przedmiotu zamówienia
  4. Załączniki do SIWZ – Formularze ofertowe, wzory
  5. Wzór karty gwarancyjnej
  6. Dokumentacja techniczna
  7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz udzieleniu zamówienia

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego do dnia 1 marca 2018 r. do godz. 11.00 – sekretariat. Ip.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 1 marca 2018 r. o godz. 11.15 w siedzibie Zamawiającego, na pierwszym piętrze, w sali konferencyjnej.