Nabór na stanowisko: KIEROWNIK WYDZIAŁU WODOCIĄGOWEGO

Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

w Strzelcach Opolskich

OGŁASZA

NABÓR NA STANOWISKO

KIEROWNIK

WYDZIAŁU WODOCIĄGOWEGO

 1. Opis stanowiska, zakres wykonywanych na stanowisku zadań:
 • nadzór nad funkcjonowaniem Wydziału Wodociągowego, kierowanie jego pracownikami w sposób zapewniający prawidłową, terminową i zgodną z prawem realizację powierzonych zadań,
 • nadzór, kontrola nad eksploatacją i konserwacją oraz utrzymaniem w należytym stanie technicznym stacji wodociągowych, ujęć wody i sieci wodociągowych
 • planowanie, uzgadnianie i realizacja prac mających na celu zapewnienie ciągłości eksploatacyjnej i prawidłowości pracy urządzeń wodociągowych,
 • nadzór nad racjonalną i celową gospodarką finansową z zachowaniem zasad przewidzianych obowiązującym prawem,
 • kontrola i nadzór nad prawidłową i racjonalną gospodarką materiałową
  i majątkiem pozostającym w dyspozycji Wydziału Wodociągowego,
 • nadzór nad właściwą organizacją pracy podległego personelu, zapewniającą realizację zadań Wydziału zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy
  i regulaminami wewnętrznymi, w tym w szczególności racjonalne planowanie zatrudnienia w Wydziale, określanie wymaganych kwalifikacji, określanie potrzeb szkoleniowych, rozliczanie czasu pracy, planowanie urlopów, rzetelne prowadzenie dokumentacji związanej z czasem pracy,
 • nadzór nad realizacją umów i zleceń z zakresu zadań Wydziału,
 • zbieranie, przygotowywanie i sprawdzanie wszystkich dokumentów niezbędnych do udokumentowania prawidłowej realizacji i prawidłowego zakończenia inwestycji wodociągowych realizowanych w Wydziale,
 • realizacja wymaganej prawem sprawozdawczości w zakresie spraw prowadzonych przez Wydział,
 • bieżąca analiza realizacji zadań Wydziału oraz przedkładanie bezpośredniemu przełożonemu sprawozdań z realizacji zadań,
 • nadzór nad dokumentacją techniczną w zakresie sieci wodociągowej,
 • zgłaszanie z ramienia Wydziału propozycji działań do sporządzanych
  przez Spółkę Planów Wieloletnich, opracowywanie zapotrzebowań dotyczących planów inwestycji, remontów i modernizacji, bieżąca analiza poziomu realizacji zatwierdzonych planów,
 • nadzór nad archiwizacją materiałów technicznych w wersji papierowej
  i elektronicznej,
 • nadzór nad prowadzeniem gospodarki odpadowej.
 • Niezbędne wymagania:
 •  wykształcenie wyższe techniczne (mgr inż.) na kierunku inżynierii środowiska
  lub inżynierii sanitarnej (akceptowalne również wykształcenie wyższe techniczne
  w innym kierunku połączone z doświadczeniem w pracy na podobnym stanowisku),
 • posiadanie co najmniej czteroletniego stażu pracy w branży wodociągowo-kanalizacyjnej,
 • prawo jazdy kategorii „B”, praktyczna umiejętność prowadzenia samochodu,
 • umiejętność obsługi komputera w zakresie MS Office i Internetu,
 • umiejętność merytorycznego tworzenia pism i dokumentów,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność planowania, organizowania i nadzorowania pracy oraz kierowania zespołem,
 • dyspozycyjność,
 • brak prawomocnego skazaniaza przestępstwo umyślne,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na oferowanym stanowisku.
 • Mile widziane:
 •  znajomość regulacji prawnych z zakresu obowiązujących przepisów i procedur związanych z powierzonymi do realizacji zadaniami, w szczególności Ustawy Prawo wodne, Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Ustawy Prawo zamówień publicznych, Ustawy Kodeks pracy, Ustawy Prawo Budowlane, itp.
 • samodzielność i odpowiedzialność, zdolność do obiektywnej i analitycznej oceny sytuacji, umiejętność podejmowania decyzji, zorientowanie na osiągnięcie założonego celu, umiejętność delegowania zadań,
 • doświadczenie w kierowaniu zespołem ludzi,
 • znajomość topografii gmin Strzelce Opolskie i Jemielnica
 • gotowość do podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.
 • Normy czasu pracy

praca 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku z zachowaniem dobowej normy czasu pracy w godzinach 7:00 – 15:00

 • Wymagane dokumenty:
 • Oświadczenie Kandydata (zgodnie z Art. 221 § 1 Kodeksu Pracy) zawierające następujące dane:
 • imię (imiona) i nazwisko,
 • datę urodzenia,
 • dane kontaktowe,
 • wykształcenie,
 • kwalifikacje zawodowe,
 • przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
 • Oświadczenie Kandydata (zgodnie z Art. 221 § 4 Kodeksu Pracy) o niekaralności w zakresie przestępstw związanych z procesem budowlanym.
 • Spółka oferuje:
 • stabilne zatrudnienie;
 • znaczny zakres samodzielności przy wykonywaniu zadań;
 • dużą różnorodność zadań umożliwiającą rozwój zawodowy;
 • przyjazną atmosferę w pracy;
 • atrakcyjne wynagrodzenie.

Spółka informuje, iż zgodnie z Art. 221 § 5 Kodeksu Pracy może żądać od Kandydata udokumentowania danych osobowych zawartych w złożonych Oświadczeniach, w zakresie niezbędnym do ich potwierdzenia.

Oferty z dopiskiem „Oferta na stanowisko Kierownika Wydziału Wodociągowego” prosimy przesyłać: na adres mailowy: swik@swik.com.pl albo adres pocztowy: ul. Mickiewicza 10
47-100 Strzelce Opolskie lub składać osobiście w siedzibie Spółki (adres wskazany powyżej)
w terminie do dnia 17.07.2024 r.

Zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE. 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)
oferty powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w składanych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych
do realizacji procesu rekrutacji. Jestem świadomy, że zgoda ta może być odwołana w każdym czasie.”

Zgodnie z Art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE. 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) 
Spółka informuje, że:

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych Kandydata będą Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich z siedzibą
  przy ulicy Mickiewicza 10, 47-100 Strzelce Opolskie;
 2. dane zbierane są dla potrzeb trwającej rekrutacji oraz podjęcia ewentualnych działań
  przed zawarciem umowy i nie będą udostępniane innym podmiotom;
 3. Kandydat podający swoje dane w ramach procesu rekrutacji ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
 4. podanie danych w zakresie określonym przepisami Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (Dz.U.2023.1465 t.j. z dnia 2023.07.31) oraz aktów wykonawczych jest dobrowolne,
  ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji. Podanie dodatkowych danych osobowych
  jest dobrowolne i wymaga wyraźnej zgody Kandydata na ich przetwarzanie.

Kandydatowi do pracy przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które dotyczą jego osoby zawartych w zbiorach danych (zgromadzonych przez Spółkę w procesie rekrutacji),
w tym prawo do uaktualnienia, uzupełnienia czy też usunięcia tych danych na zasadach
i warunkach określonych w obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych.

Po zakończeniu rekrutacji, złożone/nadesłane dokumenty będą przez Spółkę zniszczone po upływie
6 miesięcy od daty wpływu. W przypadku dokumentacji mailowej zostanie ona trwale usunięta
z nośników Spółki.

Aplikujący oświadcza, że znane mu są zasady przetwarzania przez Strzeleckie Wodociągi
i Kanalizację Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich danych osobowych opublikowane na stronie internetowej Ogłoszeniodawcy.