Modernizacja oczyszczalni

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego nr PZP/W-088/02/2016

 

Nazwa zadania:

 

Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na modernizację oczyszczalni ścieków w Strzelcach Opolskich wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.Dokumenty do pobrania:

1. Ogłoszenie o zamówieniu

1.1. Zmiana z dn. 29.02.2016r. do ogłoszenia o zamówieniu (zmiana terminu składania i otwarcia ofert)
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
3. Specyfikacja Techniczna - opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do SIWZ    
    3.1. Pozwolenie wodnoprawne z dnia 25.11.2010r. - załącznik nr 1a
    3.2. Raport z pracy oczyszczalni ścieków za rok 2010 - załącznik nr 1b
    3.3. Raport z pracy oczyszczalni ścieków za rok 2011 - załącznik nr 1c
    3.4. Raport z pracy oczyszczalni ścieków za rok 2012 - załącznik nr 1d
    3.5. Raport z pracy oczyszczalni ścieków za rok 2013 - załącznik nr 1e
    3.6. Raport z pracy oczyszczalni ścieków za rok 2014 - załącznik nr 1f
    3.7. Dane do raportu z pracy oczyszczalni ścieków za rok 2015 - załącznik nr 1g
4. Formularze ofertowe - załączniki od nr 2-6 do SIWZ
5. Wzór umowy - załącznik nr 7 do SIWZ
6. Ogólna instrukcja BHP - załącznik nr 8 do SIWZ

7. Odpowiedzi na pytania - zmiany w SIWZ z dn. 29.02.2016r.

8. Odpowiedzi na pytania z dn. 03.03.2016r.

 

Miejsce i termin otwarcia ofert:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego : 47-100 Strzelce Opolskie, ul. Mickiewicza 10 w sekretariacie (I piętro)
w terminie do dnia 08.03.2016r. do godz. 11:00

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 08.03.2016r. o godz. 11:15

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie z dn. 23.03.2016r. o udzieleniu zamówienia