STRUKTURA BIURA JRP


PROJEKT POIiS

 Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

 

    „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Strzelce Opolskie”

 

Struktura Biura Jednostki Realizującej Projekt

 

    Jednostka Realizująca Projekt pn: „Poprawa  gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Strzelce Opolskie” została powołana w dniu 01.08.2007 Uchwałą Zarządu nr 08/08/2007 Beneficjenta projektu: Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

    Natomiast uchwałą Zarządu Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z dnia 31.03.2008roku  powołano jako MAO (Measure Authorising Officer)-  Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu – Pana Mariana Waloszyńskiego – Prezesa Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji.

    Kierownikiem Jednostki Realizującej Projekt jest  Pani Małgorzata Sokołowska , która Uchwałą Zarządu Beneficjenta projektu Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. nr 05/03/2008 z dnia 31.03.2008r. została mianowana Vice MAO.

    Celem  Biura Jednostki Realizującej Projekt (JRP ) jest realizacja zadań związanych z przygotowaniem, wdrażaniem i monitoringiem  projektu pn: „Poprawa  gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Strzelce Opolskie” w ramach Programu Operacyjnego  Infrastruktura i Środowisko.   W  szczególności do zadań Biura Jednostki Realizującej Projekt  należy:

-  przygotowanie dokumentacji umożliwiającej aplikowanie w ramach POIiŚ

-  przygotowanie dokumentacji przetargowej na wykonawstwo robót i usług dla kontraktów w ramach projektu,

-  przeprowadzenie przetargów na kontrakty,

-  nadzór nad realizacją poszczególnych kontraktów,

-  współpraca z inspektorami nadzoru inwestorskiego,

-  rozliczanie poszczególnych kontraktów

-  sprawozdawanie i monitorowanie przebiegu realizacji projektu,

-  upowszechnianie i promowanie projektu,

-  koordynacja prac konsultantów i doradców, 

-  współpraca z instytucjami kontrolującymi projekt,

-  współpraca z Komisją Europejską oraz Instytucjami Zarządzającymi, Wdrażającymi 
      i Pośredniczącymi w zarządzaniu POIiŚ.

 

    Biuro Jednostki Realizującej Projekt  (JRP) ma na celu ostateczne wdrożenie i rozliczenie końcowe Projektu zgodnie z:

-  zapisami umowy przyznającej dofinansowanie,

-  porozumieniami pomiędzy gminami Strzelce Opolskie, Jemielnica  i Strzeleckimi Wodociągami i Kanalizacja Sp. z o.o.  w   sprawie przygotowania, realizacji i wdrażania Projektu oraz współfinansowania Projektu, prawem polskim,

-  statutem SWiK i niniejszymi procedurami JRP,

-  dokumentami i wytycznymi dotyczącymi wdrażania i realizacji projektów współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (Funduszu Spójności).

 

    Strukturę organizacyjną  działającego Biura Jednostki Realizującej Projekt przedstawia poniższy schemat: