Odwiedzający

Odwiedza nas 14 gości oraz 0 użytkowników.

Statystykla

Użytkowników:
1605
Artykułów:
102
Odsłon artykułów:
3273430

DLA KLIENTA

MONTAŻ PODLICZNIKAProcedura postępowania w zakresie montażu wodomierza dodatkowego do rozliczenia wody bezpowrotnie zużytej (podlicznika) obowiązująca w SWiK Sp. z o.o.
w Strzelcach Opolskich

 

  1. Złożenie pisemnego wniosku przez Odbiorcę o wydanie warunków technicznych na montaż wodomierza dodatkowego (druk dostępny w Biurze Obsługi Klienta lub do pobrania ze strony internetowej Spółki);
  2. Wydanie przez Spółkę warunków technicznych dotyczących wymogów instalacyjnych i warunków montażu wodomierza dodatkowego;
  3. Ustalenie (telefoniczne/pisemne/ustne) terminu odbioru technicznego instalacji w miejscu montażu wodomierza; 
  4. Złożenie pisemnego wniosku przez Odbiorcę na zawarcie umowy na rozliczenie wody bezpowrotnie zużytej (druk dostępny w Biurze Obsługi Klienta lub do pobrania ze strony internetowej Spółki);
  5. Zawarcie umowy na rozliczenie wody bezpowrotnie zużytej;
  6. Montaż i plombowanie wodomierza wraz nakładką do zdalnego odczytu, przez upoważnionych pracowników Spółki.

Terminy realizacji:

  • warunki techniczne określające wymogi montażu wodomierza dodatkowego wydawane są do 30 dni od złożenia wniosku;
  • terminy odbioru instalacji i montażu wodomierza uzgadniane są indywidualnie z Odbiorcą (do 30 dni);
  • umowa na rozliczenie wody bezpowrotnie zużytej przygotowywana jest do podpisu do 30 dni od złożenia wniosku;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TARYFY OPŁAT


 

OGŁOSZENIE W SPRAWIE OBOWIĄZUJĄCYCH TARYF 
 
Zarząd SWiK Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że zgodnie z Ustawą z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw Art. 9.Ust.1.
 „Taryfy obowiązujące w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy zachowują moc przez okres 180 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy t.j. od dnia 12 grudnia 2017r. „
 

 

Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich
ogłasza zatwierdzone
Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

 

-  na terenie gminy Strzelce Opolskie na okres
od 01 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r.
od 01 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r.
  
-  na terenie gminy Jemielnica na okres
od 01 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r.
od 01 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r.
 

 

 

JAKOŚĆ WODY


 

           Wykaz badań jakości wody dla: 

 

AWARIE


 

     Zgłoszenia awarii sieci wodociągowej, kanalizacyjnej lub wodomierza przyjmuje dyspozytor systemu wodociągowego i kanalizacyjnego.

Telefony czynne całą dobę:

994

(połączenie bezpłatne)

     Awarie i uszkodzenia usuwane są bezpłatnie, jeżeli powstały w wyniku działalności Spółki, oraz dotyczą urządzeń i instalacji wod.-kan., eksploatowanych przez Spółkę.

Uwaga! Spółka nie usuwa awarii na wewnętrznej instalacji wodociągowej lub kanalizacyjnej w budynku. Takie awarie należy zgłaszać właścicielowi lub zarządcy budynku, albo usuwać we własnym zakresie

Przypominamy, że:

- wodomierze instalowane przez naszą Spółkę podlegają okresowej legalizacji i są pod kontrolą Urzędu Miar, dlatego nie należy naruszać plomb ani tym bardziej dokonywać samodzielnych napraw i przeróbek,
- zgodnie z „Umową na dostawę wody…” za stan pomieszczenia, w którym został zainstalowany wodomierz odpowiada Odbiorca wody,
- złącza na wodomierzu są zabezpieczone plombami i nie wolno go samowolnie przemieszczać.